Uppdrag

Vinge har företrätt Partech i samband med investering i Billogram

14 september 2021

Vinge har företrätt det globala investeringsbolaget Partech i samband med investering i Billogram om EUR 35 miljoner.

Det nya kapitalet kommer att användas för Billograms expansion på sex nya marknader och en fördubbling av personalstyrkan. Partech är känt för att ha investerat i globala mjukvarubolag med rötter i Europa som Ecovadis, M-Files eller Sendinblue, enhörningsbolag som Jellysmack, Rohlik, Sorare, Toss och svenska digitala modemärket NA-KD. Billogram erbjuder en kundrelationsförstärkande plattform som säkerställer betalningar i tid, höjer kundnöjdheten och förebygger kundförlust.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Johan Larsson, Ulrich Ziche, Maria Dahlin Kolvik, Rickard Vernet, Selma Beganovic, Daniel Daun och Johanne Örnfeldt Svensson.

 

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022