Uppdrag

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

29 september 2021

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) (”CTEK” eller ”Bolaget”) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm. Prospektet offentliggjordes den 13 september 2021 och första handelsdag på Nasdaq Stockholm var den 24 september 2021.

Priset i erbjudandet var 69 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för samtliga CTEKs aktier om cirka 3,4 miljarder kronor efter genomförandet av erbjudandet. Erbjudandet omfattade 30 621 798 aktier, varav 4 347 827 aktier utgjorde nyemitterade aktier och 26 273 971 aktier utgjorde befintliga aktier som erbjöds av Altor Fund III GP Limited och Faustina Ltd.

CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Bolaget har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder Bolaget produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

Vinges team bestod huvudsakligen av David Andersson, Joel Wahlberg, Amanda M Johansson, Olivia Belding och Lorin Arabi (Kapitalmarknad och Publik M&A), Elsie Nassar och Amanda Steen (M&A), Louise Brorsson Salomon, Seyran Sahin och Felix Möller (Bank och Finans), Martin Boström och Jolene Reimerson (Corporate Commercial), Tove Lövgren Frisk (Compliance) samt Ebba Svenburg (Arbetsrätt).

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022