Uppdrag

Vinge företräder wpd i samband med försäljningen av vindkraftsparken Aldermyrberget

16 maj 2022

Vinge företräder wpd Europe GmbH, som utvecklar och driver vind- och solkraftsparker till land och till havs, i samband med försäljningen av vindkraftsparken Aldermyrberget till EB Renewable Energy Fund Europe och LHI Green Infrastructure Invest II.

Vindkraftsparken Aldermyrberget består av 17 stycken vindkraftverk tillverkade av Vestas. Med en beräknad energiproduktion om ca 275 GWh och en årlig CO2-minskning om 1 308 ton bidrar projektet aktivt till en hållbar energiförsörjning i Sverige.

Vinges team bestod huvudsakligen av Peter Sundgren, Linus Adolfsson (M&A) och Linn Adelwald (Banking and Finance).

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022