Uppdrag

Vinge företräder Cinven och Novo Holdings vid försäljningen av Envirotainer

7 juni 2022

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman Cinven och det danska life science investmentbolaget Novo Holdings vid försäljningen av Envirotainer Holding AB till EQT X Fund och Mubadala Investment Company, till en värdering på ca 2,8 miljarder euro. Vinge samarbetade med Clifford Chance.

Envirotainer utvecklar, tillverkar och leasar temperaturkontrollerade kylcontainrar för flygtransport av mediciner och andra biofarmaprodukter. Bolaget grundades 1985 i Stockholm och idag är utveckling, tillverkning och högkvarter belägna i Stockholmsområdet. Med en global närvaro med ca 375 anställda i 20 länder och en flotta på ca 6 700 containrar är Envirotainer marknadsledande inom flygtransport av temperaturkänsliga läkemedel.

Vingeteamet bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Samra Baytar, Vilhelm Rondahl, Gustav Persson och Ida Redander (M&A), Trine Osen Bergqvist och Ebba Thoms (EU, Competition & Regulatory), Victoria Gunnerek (Customs), Linn Adelwald (Bank & finans), Isabell Nielsen och Sam Fakhraie Ardekani (Corporate Commercial), Sara Strandberg, Veronika Garemark, Emil Lindvall och Tove Tullberg (Employment & Corporate Crime), Kristoffer Larson (Fastighet), Axel Lennartsson och Rebecca Målquist (IP), Nicklas Thorgerzon (GDPR), Martin Boström (IT), Johan Cederblad och Lina Österberg (Permits & Environment), Viktoria Owetz Leyva, Sara Dahlros Sköld, Christoffer Widström och Ellinor Gyllenhammar (VDR).

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022