Uppdrag

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s emission av ytterligare hållbara obligationer

20 december 2021

Vinge biträder vid Studentbostäder i Sverige AB:s (”Bolaget”) emission av ytterligare seniora, icke-säkerställda och hållbara obligationer om SEK 100.000.000 inom ett rambelopp om SEK 1.000.000.000 (”Obligationerna”).

Emissionslikviden ska användas i enlighet med Bolagets hållbarhetsramverk vilket upprättats i linje med 2018 års version av ICMA:s riktlinjer för hållbara obligationer (Sustainability Bond Guidelines). Hållbarhetsramverket stödjer bland annat FN:s globala hållbarhetsmål; nr. 7 "Hållbar energi för alla", nr. 11 "Hållbara städer och samhällen" och nr. 13 "Bekämpa klimatförändringarna".

I enlighet med villkoren avses Obligationerna att upptas till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Arctic Securities har agerat arrangör och s.k. bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

 

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022