Uppdrag

Vinge biträder arrangörer i samband med Sehlhall Fastigheters emission av hållbara obligationer och refinansiering

26 mars 2024 Bank och finans

Vinge biträder arrangörerna i samband med Sehlhall Fastigheter AB:s (”Bolaget”) emission av seniora, säkerställda och hållbara obligationer om SEK 200 miljoner och i samband med ett parallellt förtida återinlösen av existerande obligationer emitterade i dess dotterbolag, Sehlhall Holding AB (”Dotterbolaget”).

De nya obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 8.00% och förfaller i mars 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

Emissionen av de nya obligationerna tecknades genom återköp av utestående obligationer i Dotterbolaget samt mot kontant vederlag. Bolagets återköp skedde delvis genom att existerande obligationsinnehavare i Dotterbolaget betalat för nya obligationer med deras existerande obligationsinnehav och delvis mot utställande av efterställda reverser.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat Joint Bookrunners. Swedbank AB (publ) har även agerat Sole Structuring Advisor för Bolagets hållbara ramverk.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Arvid Weimers, Lionardo Ojeda, Felix Möller, August Ahlin och Rebecka Margolin.

Relaterat

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024