Nyhet

EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information

Enligt EU:s klimattaxonomi måste vissa verksamheter offentliggöra i vilken utsträckning deras verksamhet är miljömässigt hållbar. För att tydliggöra vilken information som företagen behöver rapportera, samt hur detta ska gå till, har EU-kommissionen tagit fram en ny delegerad förordning. Den delegerade förordningen fastställer huvudsakligen relevanta finansiella nyckeltal och olika mallar för rapporteringen.

Denna artikel kompletterar de artiklar som tidigare publicerats om nya tekniska granskningskriterier enligt EU:s klimattaxonomi samt EU:s förslag till nytt hållbarhetsdirektiv.

 

Den nya delegerade förordningen får konsekvenser framför allt för företag som enligt EU:s taxonomiförordning (2020/852) måste rapportera om hur miljömässigt hållbar deras verksamhet är. Detta omfattar de företag som är skyldiga att offentliggöra en hållbarhetsrapport enligt EU:s redovisningsdirektiv (2013/34), det vill säga stora företag eller moderbolag i stora koncerner, som är av allmänt intresse och som under räkenskapsåret har haft i genomsnitt över 500 anställda. Med företag av allmänt intresse avses börsnoterade företag, kreditinstitut, försäkringsföretag samt de företag som medlemsstaterna anser vara av allmänt intresse. I Sverige har Finansinspektionen beslutat att även vissa värdepappersbolag och tjänstepensionsföretag är av sådant intresse.

 

Som framgår av den tidigare artikeln om förslaget till nytt hållbarhetsdirektiv är avsikten att utvidga redovisningsdirektivets tillämpningsområde. Det föreslås att alla stora företag, det vill säga även de som inte är noterade på börsen eller har i genomsnitt över 500 anställda, måste publicera en hållbarhetsrapport från 1 januari 2023. Det föreslås vidare att även noterade små- och medelstora företag, med undantag för noterade mikrobolag, måste publicera en hållbarhetsrapport från 1 januari 2026. Om förslaget går igenom kommer alltså betydligt fler verksamheter behöva rapportera om hur miljömässigt hållbar verksamheten är enligt taxonomiförordningen. Kommissionens förhoppning är att detta regelverk ska antas i början av 2022.

 

Vilken information måste offentliggöras?

Den information som ska offentliggöras enligt den nya delegerade förordningen skiljer sig åt beroende på om företaget är ett så kallat finansiellt företag eller ett icke-finansiellt företag. Den förra kategorin avser kreditinstitut, värdepappersföretag, kapitalförvaltare och försäkrings- och återförsäkringsföretag. Som icke-finansiella företag räknas alla övriga företag som måste publicera en hållbarhetsrapport enligt redovisningsdirektivet. Bolagen ska enligt den delegerade förordningen bland annat offentliggöra olika finansiella nyckeltal som indikerar i vilken utsträckning deras verksamhet är miljömässigt hållbar. Därvid gäller följande för respektive kategori av företag:

 

  • Icke-finansiella företag ska huvudsakligen offentliggöra nyckeltal om omsättning, kapitalutgifter och driftsutgifter som är förknippade med ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara.
  • Kreditinstitut ska främst offentliggöra nyckeltalet ”Green Asset Ratio”, vilket avser andelen av kreditinstitutens tillgångar som investeras i miljömässigt hållbara verksamheter.
  • Värdepappersföretag ska offentliggöra dels nyckeltal avseende sina huvudsakliga investeringar samt handel för egen räkning, dels nyckeltal avseende de tjänster som inte utgör handel för egen räkning.
  • Kapitalförvaltare ska främst offentliggöra nyckeltalet ”Green Investment Ratio”, vilket avser andelen miljömässigt hållbara investeringar som de förvaltar.
  • Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska huvudsakligen offentliggöra nyckeltal avseende deras investerings- och försäkringstjänster.

 

Därtill ska även viss kvalitativ information som förklarar nyckeltalen offentliggöras, såsom information om redovisningspolicy. Företagen ska rapportera informationen i tabellform genom att använda de mallar som den delegerade förordningen tillhandahåller. Detta ska i sin tur inkluderas i den hållbarhetsrapport som enligt redovisningsdirektivet ska ingå i företagens förvaltningsberättelse. Hållbarhetsrapportens innehåll måste sedan kontrolleras av företagens revisorer.

 

Tidsplan

EU-kommissionen förväntas formellt anta den delegerade förordningen i slutet av juni 2021. Därefter har Europaparlamentet och Europeiska unionens råd en tidsfrist på fyra månader för att granska rättsakten, vilket kan förlängas med två månader.

 

Om Europaparlamentet och Rådet inte har några invändningar kommer den delegerade förordningen att bli tillämplig i olika etapper:

 

  • Från 1 januari 2022 ska företagen offentliggöra uppgifter om andelen av deras verksamhet som är miljömässigt hållbar samt den kvalitativa information som föreskrivs i den delegerade förordningen.
  • Från 1 januari 2023 ska företagen offentliggöra alla nyckeltal och den kvalitativa information som föreskrivs i den delegerade förordningen, förutom täljaren av nyckeltalen för kreditinstituts exponeringar och investeringar i icke-finansiella företag som inte omfattas av redovisningsdirektivet.
  • Från 1 januari 2025 kommer den delegerade förordningen att gälla fullt ut.

 

Här finner du EU-kommissionens utkast till den nya delegerade förordningen.

 

Kontakt: Martin Johansson, Hedvig Josefson, Ebba Thoms