Uppdrag

Vinge företräder Trill Impact och ID North i samband med förvärv av Pulsen Integrations IAM-verksamhet

10 juni 2022

Vinge företräder Trill Impact och dess portföljbolag ID North i samband med förvärvet av Pulsen Integrations verksamhet inom identitets- och behörighetshantering (IAM).

Totalt handlar det om 35 medarbetare från Pulsen Integration i Sverige och Finland som blir en del av ID North, som är verksamt inom IAM och cybersäkerhet, och tillhandahåller konsulttjänster samt återförsäljer och utvecklar IT-produkter med bas i Stockholm. Samtidigt går Pulsen Group in som delägare i moderbolaget European ID Security, där ID North och Arctic Group ingår. Efter transaktionen består ID North av 65 medarbetare i Sverige och Finland.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Matthias Pannier, Samra Baytar, Nina Gransäter, Linus Adolfsson (M&A), Isabell Nielsen, Jolene Reimerson, Lisa Hörnqvist, Karolina Fuhrman (Commercial Agreements, IT & GDPR), Åsa Gotthardsson, Emil Lindwall (Employment), Arvid Axelryd (IP), Frida Ställborn (Real Property), Ulf Pyk (Banking and Finance), Ellinore Boström Andersson och Ellinor Gyllenhammar (projektassistenter).

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022