Uppdrag

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 115 miljoner kronor

24 maj 2022

Vinge har företrätt djurförsäkringsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 115 miljoner kronor i syfte att expandera verksamheten internationellt samt utveckla företagets app.

Lassie AB, vars affärsmodell bygger på att användarna sänker sina försäkringskostnader genom att samla poäng genom preventiv djurvård, grundades av Hedda Båverud Olsson, Johan Jönsson och Sophie Wilkinson och bolaget har vuxit snabbt sedan den första kapitalrundan för knappt ett år sedan.

I kapitalrundan som leddes av det brittiska venture capital-bolaget Felix Capital deltog även ett flertal befintliga investerare, däribland de institutionella investerarna Inventure och Passion Capital samt H&M:s styrelseordförande Karl-Johan Persson och Vois grundare respektive marknadschef Fredrik och Caroline Hjelm.

Vinges team bestod av Filip Öhrner, Maria Dahlin Kolvik och Viktor Lennartsson.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022