Uppdrag

Vinge företräder EQT Infrastructure och Meine Radiologie / Blikk vid förvärv av Aleris radiologiverksamhet

28 februari 2022

Vinge företräder EQT Infrastructure och dess portföljbolag Meine Radiologie Holding GmbH samt Blikk Holding GmbH vid förvärv av Aleris radiologiverksamhet.

Förvärvet omfattar hela Aleris radiologiverksamhet med 22 mottagningar i Sverige och 14 i Norge samt teleradiologiverksamhet i Baltikum, som tillsammans utför mer än 1 miljon radiologiundersökningar årligen inom ett brett spektrum av diagnostiska avbildningsmetoder.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Daniel Rosvall tillsammans med Carl Sander, Elsie Nassar, Clara Sohlberg och Ebba Nyberg (M&A), Sam Fakhraie Ardekani (Kommersiella avtal), Benjamin Vafaeian (Bank- och finans), Christoffer Nordin (Tillstånd), Ulf Pyk (Fastighetsrätt), Tove Lövgren Frisk (Regelefterlevand), Gustav Lindgren (Arbetsrätt), Lisa Hörnqvist och Karolina Fuhrman (IT och GDPR), Jolene Reimerson (Separationsfrågor), Emma Gustavsson (IPR) och Ellinor Gyllenhammar (Projekt- och VDR-assistent).

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022