Uppdrag

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Ipart-koncernen

18 januari 2022

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärv av tillväxtkoncernen Ipart vilket inkluderar bolagen SP-gruppen AB, Klimatentreprenad Värmland AB, Rörinstallationer i Karlstad AB, Ulvsby Rör AB, MeR El AB, och GÖREL Norden AB.

Bolagen tillhandahåller tjänster inom ventilation, VS, el och säkerhet och är verksamma i Väst- och Mellansverige. Ipart-koncernen omsätter årligen cirka 350 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare. Genom förvärvet av Ipart-koncernen förväntas Currentum omsätta cirka 2,5 miljarder kronor och sysselsätta drygt 900 medarbetare. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Karl Klackenberg, Hannah Kajlinger och Linnea Petersson (M&A), Isak Willborg (Entreprenadrätt), Elin Broman (Arbetsrätt), Michaela Ådén (Finansiering), Ulf Pyk (Fastighetsrätt) och Julia Hagelberg (Projekt- och VDR-assistent).

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022