Uppdrag

Vinge biträder vid Stendörrens emission av seniora icke-säkerställda obligationer

11 november 2021

Vinge biträder vid Stendörren Fastigheter AB:s emission av en ny senior och icke säkerställd obligation om SEK 600.000.000 inom ett rambelopp om SEK 1.200.000.000.

De nyemitterade obligationerna har en löptid om 3.75 år och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 390 baspunkter. I enlighet med villkoren avses de nyemitterade obligationerna att upptas till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade arrangörer och joint bookrunners i samband med transaktionen. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerade även emissionsinstitut.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda och Benjamin Vafaeian.

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022