Uppdrag

Vinge biträder Formica Capital i samband med förvärv av Rototec-koncernen, Europas största leverantör av geoenergilösningar

25 november 2021

Vinge har biträtt Formica Capital i samband med deras förvärv av samtliga aktier i Rototec-koncernen. Rototec är marknadsledande inom geoenergilösningar för medelstora och stora fastigheter och hanterar Europas största borrutrustningsflotta för geoenergi i Finland, Sverige och Norge.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Magnus Pauli (M&A), Johanna Hamrefält (projektledare M&A), Alexander Lindeberg (IP), Adam Loewenstein (M&A), Malin Olsson (HR), Hanna Marberg (M&A) samt Fabian Ekeblad (Bank & Finans) och Elin Samara (Bank & Finans). Krogerus Attorneys har agerat lokalt ombud i Finland och Advokatfirmaet Thommessen AS har agerat lokalt ombud i Norge.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022