Uppdrag

Platzer förvärvar från Higab för 1,9 mdkr

29 juni 2021

Vinge biträdde Platzer Fastigheter vid förvärvet av tre fastigheter på Medicinareberget i Göteborg omfattande 52.800 kvm; Odontologen, Biotech Center och Hälsovetarbacken. Underliggande fastighetsvärde uppgick till 1 875 mkr. Säljare var Higab.

Vinges team bestod i huvudsak av Olof Jisland, Kristoffer Larson och Ulf Pyk.

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021

Ny lag förbjuder otillbörliga villkor och metoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Den så kallade UTP-lagen förbjuder köpare att använda vissa villkor och metoder mot leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Konkurrensverket utövar tillsyn och kan bland annat genomföra oanmälda inspektioner och förelägga enskilda att inställa sig till förhör. Sanktioner vid överträdelse omfattar vitesföreläggande eller sanktionsavgift på upp till en procent av köparens årsomsättning. UTP-lagen gäller från den 1 november 2021 och tillämpas även på avtal som ingåtts före dess.
5 oktober 2021