Nyhet

Vinge uppmärksammar Anti-Counterfeiting

10 juni 2020

Den 10 juni uppmärksammas World Anti-Counterfeiting Day för att lyfta de samhällsproblem som produktförfalskningar skapar i ett vidare perspektiv. För att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen och motverka produktförfalskningar och piratkopior har Vinge inrättat ett sömlöst erbjudande där vi bistår med specialister inom hela kedjan av immaterialrätt, straffrätt och processrätt.

Den 10 juni uppmärksammas World Anti-Counterfeiting Day för att sätta fokus på den påverkan som immaterialrättsliga intrång och tillverkning av produktförfalskningar och piratkopiering orsakar i ett samhällsperspektiv.

För att på bästa sätt bistå våra klienter vid såväl immaterialrättsliga intrång som förebyggande Anti-Counterfeit-arbete har Vinge inrättat en tjänst som sömlöst tillhandahåller specialister inom hela kedjan av immaterialrätt, straffrätt och processrätt. Genom att tillhandahålla expertteam omfattande samtliga områden som aktualiseras vid ett intrång, t.ex. genom samverkan mellan Vinges immaterialrättsexperter och egna straffrättsliga experter som bistår med säkerställande av bevisning, gör vi det möjligt för våra klienter att med högsta effektivitet tillvarata sina rättigheter.

Vi bistår med bevakning av varumärkes- och designrättigheter inom de regioner som står i fokus. I händelse av ett ingripande agerar vi omgående utifrån klientens önskemål och med den expertis som situationen fordrar.

Produkter som återfinns bland förfalskningar och piratkopior återfinns i en mängd branscher, exempelvis läkemedel, livsmedel, kosmetika, kläder och elektronik. Medan de verksamheter som arbetar i en regulatorisk verksamhet följer gängse lagar och regler, verkar den som framställer förfalskningar och piratkopior på samhällets skuggsida. Tillverkningen av dessa produkter påverkar därför såväl skatteintäkter som arbetstillfällen negativt i berörda regioner, är ett led i penningtvätt och har även negativ påverkan på miljö och arbetsförhållanden.

För mer information om Vinges Anti-Counterfeit-arbete, se följande artikel i World Trademark Review.

Kontakt:

Anette Henrysson
Head of IP Prosecution

 

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022