Nyhet

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

19 maj 2022 Bolagsrätt

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).

Den 27 november 2019 antog EU ett nytt konsumentdirektiv, det så kallade Omnibusdirektivet, som innebär ändringar i fyra lagar på konsumenträttsområdet (i) Marknadsföringslagen, (ii) Prisinformationslagen, (iii) lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”), samt (iv) lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (”Avtalsvillkorslagen”). Riksdagen beslutade den 18 maj 2022 att merparten av ändringarna ska träda i kraft den 1 september 2022. Ändringar av den så kallade svarta listan gäller dock redan från 28 maj 2022.

 • Nya sanktionsbestämmelser: De nya sanktionsbestämmelserna medför en utökad möjlighet för Patent- och marknadsdomstolen att utdöma marknadsstörningsavgifter. Avgift kommer kunna påföras bland annat vid överträdelser av Marknadsföringslagen och Prisinformationslagen, samt vid överträdelser av informationsskyldigheten enligt Distansavtalslagen. Det kommer även införas möjlighet för Patent- och marknadsdomstolen att på talan från Konsumentombudsmannen utdöma sanktionsavgifter enligt Avtalsvillkorslagen, om näringsidkaren har använt oskäliga avtalsvillkor som har förbjudits.

 • Sanktionsnivåer: Marknadsstörnings- och sanktionsavgifterna ska uppgå till lägst tio tusen kronor och högst fyra procent av näringsidkarens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret. I de fall uppgift om årsomsättning saknas, får avgiften fastställas till ett belopp i kronor motsvarande högst två miljoner euro. Hänsyn ska bland annat tas till överträdelsens allvar, med beaktande särskilt av överträdelsens art, varaktighet och omfattning. Dessutom ska åtgärder som näringsidkaren har vidtagit för att lindra eller avhjälpa uppkommen skada beaktas. Även tidigare överträdelser som näringsidkaren begått ska beaktas.

 • Ändring av Distansavtalslagen och ångerrättens tillämpningsområde: Distansavtalslagen ändras till att även omfatta avtal om överlåtelse eller upplåtelse av varor med digitala delar, digitalt innehåll samt digitala tjänster som innebär betalningsförpliktelser. Distansavtalslagen kommer dock inte längre tillämpas på benefika avtal, det vill säga avtal där varor och tjänster tillhandahålls utan kostnad. För avtal där konsumenten tillhandahållit sina personuppgifter istället för betalning för att få tillgång till digitalt innehåll (där innehållet tillhandahålls på annat sätt än på ett fysiskt medium) gäller dock Distansavtalslagen så länge personuppgifterna inte krävts för att uppfylla rättsliga krav eller för att näringsidkaren ska kunna tillhandahålla det digitala innehållet.

Vissa bestämmelser om ångerrätten i Distansavtalslagen ändras, genom att ångerrätt inte gäller för digitalt innehåll där tillhandahållandet påbörjats samt inte heller för vissa tjänster eller reparationer som fullgjorts, förutsatt att konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten eller tillhandahållandet påbörjas.

 • Näringsidkarens informationskrav utvidgas: Innan avtal ingås ska näringsidkaren informera konsumenten om de kommunikationsmedel via internet, till exempel en chatt- eller meddelandefunktion, som tillhandahålls utöver e-postadress (tidigare krav på uppgift om faxnummer har tagits bort). Detta kommunikationsmedel ska även möjliggöra för konsumenten att bevara uppgifter i en läsbar och varaktig form. Innan avtalet ingås ska konsumenten även informerats om priset har personanpassats på grund av automatiserat beslutsfattande, det vill säga en typ av profilering av konsumentbeteende samt om funktion och, om näringsidkaren känner till eller förväntas känna till detta, kompatibilitet och driftskompatibilitet avseende varor med digitala delar, digitalt innehåll eller en digital tjänst. Det införs samtidigt ett informationskrav i Marknadsföringslagen avseende att näringsidkaren ska informera om och i så fall hur det säkerställs att konsumentrecensioner verkligen kommer från en konsument som använt eller köpt produkten.

 • Marknadsplatser online – information om rankningsprocesser och liknande: Det införs bestämmelser rörande vilken information som ska ges konsumenter innan avtal ingås på en så kallad marknadsplats online, likt de informationskrav som redan finns gentemot handlare enligt EU:s Plattformsförordning. Näringsidkare ska informera om kriterier för rankning av erbjudanden från olika handlare som presenteras vid en sökning och deras betydelse jämfört med andra kriterier, samt huruvida den som erbjuder en produkt, tjänst eller digitalt innehåll är näringsidkare eller en privatperson då detta kan påverka konsumenträttens tillämpning.

 • Information om tidigare pris vid prissänkning (’Omnibus-priset’): Vid prissänkning ska näringsidkaren tillhandahålla information om det tidigare pris som gällt för varan. Det tidigare priset ska vara det lägsta pris som gällt de senaste trettio (30) dagarna före prissänkningen. Om prissänkning skett gradvis avses det pris som gällde före den första prissänkningen. Vissa varor är undantagna från detta informationskrav, exempelvis varor som snabbt kan försämras eller bli gamla.

 • Konsumentrecensioner, sökresultat och vidareförsäljning av biljetter - nya otillbörliga affärsmetoder svartlistade från 28 maj 2022: Fyra nya exempel på otillbörliga affärsmetoder läggs till på den så kallade svarta listan och gäller automatiskt som svensk lag från 28 maj 2022. Exempelvis kommer det inte vara tillåtet att:
  • uppge att recensioner av en produkt kommer från en konsument som har använt eller köpt produkten, om man inte har vidtagit åtgärder för att säkerställa att recension faktiskt kommer från sådan konsument;
  • lägga ut falska recensioner eller rekommendationer på sociala medier, eller ge en vilseledande bild av sådana recensioner eller rekommendationer;
  • inte tydligt informera om att sökresultat innehåller betald reklam eller inte göra tydligt att högre rankning i sökresultatet uppnåtts genom betalning; samt
  • vidareförsälja biljetter till kultur- och idrottsevenemang om näringsidkaren förvärvat dessa biljetter genom att kringgå regler för biljettköp.

Notera att medlemsstaterna själva väljer hur direktiven ska implementeras. Olika medlemsstater kan därför implementera direktiven på olika sätt. Har ni verksamhet i flera olika EU länder kan därför olika regler gälla i olika länder.

 

Tidigare artiklar

Ny svensk konsumentköplag föreslås till 1 maj
Har ni koll på de senaste ändringarna inom konsumenträtten?