Nyhet

Har ni koll på de senaste ändringarna inom konsumenträtten?

14 juni 2021 Corporate Commercial

Efter ett 2020 med betydande fokus på pandemin, har lagändringar inom ett antal områden hamnat något i skymundan. Inom konsumenträtten har ett antal ändringar av betydelse trätt i kraft under 2020, där nya informationskrav och utökade befogenheter för Konsumentverket står som några av ändringarna.

Här följer några av de viktigaste konsumenträttsliga ändringar som har trätt i kraft under 2020:

  • Krav på tillhandahållande av ångerrättsformulär: Det har införts krav på att företag ska tillhandahålla konsumenten ett standardiserat ångerrättsformulär som kunden kan använda för att ångra ett distansavtal. Ångerrätten på 14 dagar ska inte börja gälla förrän konsumenten, utöver information om att ångerrätt finns, också har erhållit ett sådant formulär, eller exempelvis blivit hänvisad till företagets webbplats där ett sådant formulär finns.

 

  • Tydligare regler om ångerrätten vid avtal om digitalt innehåll: Det har förtydligats att ångerrätten inte gäller vid avtal om digitalt innehåll, såsom vid nedladdning/streaming av en film, förutsatt att konsumenten uttryckligen har samtyckt till att leverans påbörjas och gått med på att det inte finns någon ångerrätt. Samtycket ska vara en aktiv handling från konsumenten och kan exempelvis inte lämnas genom en förkryssad ruta.

 

  • Nya informationskrav: Det har införts krav kring vilken sorts information en konsument ska erhålla innan köp. Exempelvis ska företaget informera konsumenten om vilka ytterligare åtaganden företaget har utöver vad som följer av lag, såsom att byta ut eller reparera en produkt, om företaget har lämnat eventuella garantier utöver vad som gäller enligt lag, eller om företaget angivit något speciellt i sin marknadsföring.

 

  • Tydligare regler om när risken för en vara övergår till konsumenten: Det har förtydligats att om det är konsumenten som har anlitat en transportör när en vara ska levereras från företaget till konsumenten, så övergår risken för varan, det vill säga risken för att varan skadas eller kommer bort, från företaget till konsumenten när transportören har hämtat varan. Om det är företaget som erbjuder transportalternativet övergår risken först när konsumenten (eller någon som handlar på konsumentens vägnar) personligen har tagit emot varan. 

 

  • Tydligare regler om konsumentens rätt att få tillbaka sina pengar vid en tilläggsbetalning: Det har förtydligats att om en konsument har betalat ytterligare för en vara eller tjänst utöver vad som initialt avtalades, det vill säga gjort en tilläggsbetalning, och denna tilläggsbetalning följer av ett villkor som han eller hon inte uttryckligen har godkänt, har konsumenten rätt att få tillbaka sina pengar.

 

  • Konsumentverket och Konsumentombudsmannen har fått utökade befogenheter: Konsumentombudsmannen har bland annat fått rätt att köpa produkter under dold identitet (så kallade testköp) för att kunna upptäcka överträdelser av konsumenträtten, samt kan även kräva att ett företag, som genom sitt agerande på online bryter mot den konsumentskyddande lagstiftningen, tar in ett varningsmeddelande som tydligt visas i samband med besök på företagets webbplats. En ytterligare nyhet är att det Konsumentverket i mål om utdömande av vite ska kunna begära så kallad kvarstad, det vill säga ett beslut om att egendom tillfälligt ska tas om hand till säkerhet för anspråk på vite. Slutligen ska ett vitesföreläggande av Konsumentombudsmannen om att tillhandahålla bland annat handlingar, upplysningar och varuprover, inte längre behöva föregås av en uppmaning.Inför 2022 föreslås ytterligare ändringar träda i kraft, bland annat en ny konsumentköplag samt ändringar gällande nya sanktionsregler.