Nyhet

Ny svensk konsumentköplag föreslås till 1 maj

4 februari 2022

Idag köper allt fler konsumenter varor hos e-handlare och över nationsgränser och den digitala marknaden utvecklas snabbt. För att stärka konsumentskyddet antog EU under 2019 två nya direktiv på konsumentområdet – Varudirektivet och Direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Regeringen föreslår nu att Sverige ska implementera dessa direktiv i en ny konsumentköplag. Den nya konsumentköplagen föreslås träda i kraft 1 maj 2022.

I den nya konsumentköplagen föreslås bland annat följande förändringar:

 • Reklamationsrätt: Den nuvarande reklamationsrätten på tre (3) år efter att en vara levererats gäller nu även för varor med digitala delar där det digitala innehållet eller tjänsten tillhandahålls enskilt samt vid separat enskilt tillhandahållande av digitalt innehåll eller digital tjänst. För kontinuerligt tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst gäller att konsument kan reklamera under den tid som avtalet gäller. Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten är del av en vara så gäller minimumperiodentre (3) år eller den längre tid som avtalet gäller.

 • Omvänd bevisbörda: Idag gäller att om ett fel visar sig inom sex (6) månader från att en vara har avlämnats, så ska felet anses funnits vid avlämnandet om inte näringsidkaren visar annat, så kallad omvänd bevisbörda. I den nya lagen föreslås att den omvända bevisbördan ska gälla:
  • under den tid som avtalet gäller vid kontinuerligt tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst;
  • ett (1) år vid enskilt tillhandahållande av digitalt innehåll eller tjänst;
  • två (2) år för varor samt för varor med digitala delar där det digitala innehållet eller tjänsterna tillhandahålls enskilt; samt
  • tre (3) år eller den längre tid som avtalet gäller för varor med digitala delar där det är ett kontinuerligt tillhandahållande av digitalt innehåll eller tjänst.

 • Objektiva/Subjektiva krav: Felbestämmelsernas uppbyggnad ändras, bland annat föreslås det införas en uppdelning mellan subjektiva krav (avtalade krav) och objektiva krav (krav som ska gälla i tillägg till vad som avtalats mellan parterna). Dessutom införs det felbestämmelser specifikt för digitalt innehåll och digitala tjänster (se nedan). Den nya lagen innebär att näringsidkare tydligare måste ange på vilket sätt en vara avviker från objektiva krav och att konsumenten måste godkänna avvikelsen. Generella uttryck som nuvarande ”befintligt skick” kommer inte längre kunna få verkan som ett lägre krav på varor (förutom vid vissa auktioner).
                   
 • Krav på digitalt innehåll/tjänster: Vid köp av varor med digitala delar ska, om inget annat avtalats, det digitala innehållet/tjänsten anses ingå i den fysiska varan, samt tillhandahållas i den senaste tillgängliga versionen (vid tidpunkten när avtalet ingicks). Fel kan föreligga om konsumenten inte får information om och erhåller de uppdateringar som är nödvändiga för att varan eller tjänsten ska stämma med avtalet. Säljaren ska säkerställa avtalsenligheten med uppdateringar (i) vid enskilt tillhandahållande för varor med digitala delar samt för digitalt innehåll eller digital tjänst, under den tid konsumenten med fog kan förutsätta; (ii) vid kontinuerligt tillhandahållande av digitalt innehåll eller digital tjänst, under den tid som avtalet gäller, samt (iii) vid kontinuerligt tillhandahållande för varor med digitala delar, under den tid som avtalet gäller, dock minst tre (3) år efter att varan avlämnades.
 • Personuppgifter som betalning: Den nya konsumentköplagen kommer omfatta avtal där näringsidkaren ska tillhandahålla eller utveckla ett digitalt innehåll eller en digital tjänst till konsumenten och konsumenten, istället för att betala för innehållet eller tjänsten, ska tillhandahålla sina personuppgifter. Undantag finns om personuppgifterna behandlas av näringsidkaren enbart för att uppfylla rättsliga krav eller för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.
 • Marknadsföring av garantier och tillverkarens garanti: Om villkoren enligt ett garantibevis är mindre fördelaktiga för konsumenten än de som har angivits i marknadsföring av varan, så gäller villkoren enligt marknadsföringen. Det har förtydligats att konsumenten också har möjlighet att vända sig till någon annan än säljaren om denne, till exempel en tillverkare, har lämnat en garanti eller liknande utfästelse.

Notera att medlemsstaterna själva väljer hur direktiven ska implementeras. Olika medlemsstater kan därför implementera direktiven på olika sätt. Har ni verksamhet i flera olika EU-länder kan därför olika regler gälla.

 

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022