Uppdrag

Vinge har företrätt Bonhams 1793 Limited i dess förvärv av Bukowski

11 januari 2022

Vinge har företrätt Bonhams 1793 Limited, ett internationellt auktionshus med huvudkontor i London och portföljbolag till Epiris LLP, i samband med förvärvet av Bukowski Auktioner Aktiebolag (”Bukowski”).

Bukowski är ett auktionshus inom konst och antikviteter och har sitt huvudkontor vid Berzelii Park i Stockholm. Bolaget har även ett finskt dotterbolag, Bukowski Oy. Genom förvärvet utökar Bonhams sin geografiska närvaro i Europa.

Vinges team bestod av bland andra Christina Kokko, Isabelle Wållgren, Hannah Kajlinger, Christa Anttila, Vilhelm Rondahl och Ellen Åkerdahl Flygt (M&A), Anton Sjökvist och Caroline Krassén (Financial Services), Tove Lövgren Frisk (Compliance), Karl-Hugo Engdahl (GDPR, IT), Ulf Pyk (Fastighet), Karolina Fuhrman och Isabell Nielsen (Corporate Commercial), Arvid Axelryd (IPR), Emil Lindvall och Gustav Lindgren (Arbetsrätt) och Sara Dahlros Sköld (VDR).

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022