Uppdrag

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter med förvärv och förvärvsfinansiering till ett sammanlagt värde om cirka 2,8 miljarder kronor

3 januari 2022

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter AB (publ) med dess förvärv och förvärvsfinansiering av fastigheter till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om cirka 2,8 miljarder kronor. Förvärvet finansierades bland annat genom bankfaciliteter om cirka 2,3 miljarder kronor och slutfördes under december 2021.

De förvärvade fastigheterna är huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor. Förvärvet omfattar även ett nybyggnadsprojekt avseende kontorslokaler.

En betydande andel av det totala lånebeloppet är förvärvslån och merparten av förvärvslånen utgörs av seniorlån och en mindre andel är ett brygglån med en kortare löptid. I bankfinansieringen ingår också ett Capex-lån vilket till del ska finansiera slutförandet av nybyggnadsprojektet.

Vinges team bestod av Niclas Winnberg och Kristoffer Larson (Fastighet), samt Fabian Ekeblad, Arvid Weimers och Elin Samara (Bank och Finans).

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022