Uppdrag

Vinge har biträtt i samband med att detaljplan för etapp 1 av stadsdelen Västerport i Varberg vunnit laga kraft

1 februari 2024 Fastigheter och Entreprenad

Den 31 januari 2024 vann detaljplanen för etapp 1 av stadsdelen Västerport i Varberg laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom och fastställer Varbergs kommuns beslut att anta detaljplanen. Domen får inte överklagas.

Planområdet ligger i centrala Varberg, cirka 300 meter nordväst om Varbergs torg. Varberg planerar för att utveckla en ny, attraktiv stadsdel som kopplar samman den nuvarande staden med havet. Planområdet har tidigare varit hamn. Genom flytt av färjehamn och industrihamn tillsammans med den nya järnvägslösningen i Varberg skapas ett stort utrymme för stadsutveckling i ett centralt läge. Denna detaljplan utgör den första etappen av den nya stadsdelen Västerport.

Detaljplanen möjliggör uppförande av nya kvarter för bostäder och centrumfunktioner. Sammantaget ges möjligheten att uppföra cirka 500 nya bostäder med en genomsnittlig höjd av 5 våningar, lokaler för centrumändamål, förskola, parkeringshus samt en besöksanläggning på piren. Därutöver möjliggörs ett hotell med cirka 250 rum, som högst i 14 våningar.  

Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen av både formella och materiella skäl, bl.a. att detaljplanen skulle medföra s.k. påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården Varberg. Efter skriftväxling och syn i målet meddelade Mark- och miljööverdomstolen sin dom, som alltså ändrar mark- och miljödomstolens dom och fastställer detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen anser inte att detaljplanen leder till s.k. påtaglig skada på riksintresset. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.                                                                

Vinge biträdde Varbergs kommun i Mark- och miljööverdomstolen.

Vinges team bestod i huvudsak av advokaterna Robert Deli och Hampus Wahlberg.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024