Uppdrag

Vinge företräder säljare i samband med försäljning i Solör

17 december 2021

Vinge har företrätt Vantage Consulting Group i samband med Highview Finance Holding Company DAC:s försäljning av dess aktier i Solör Bioenergi Holding AB (“Solör”) till övriga befintliga aktieägare Polhem Infra och Nordic Infrastructure.

Solör är ett privatägt energibolag inom förnyelsebar energi baserad på trädbränslen och fjärrvärme i Sverige och Norge. Polhem Infra är ett investeringsbolag helägt av de statliga AP fonderna AP1, AP3 och AP4, och Nordic Infrastructure är majoritetsägare i Solör. I samband med försäljningen förvärvade Polhem och NIAG totalt 21,05 procent av aktierna i Solör.

Vinges team bestod av Johan Göthberg, Maria Dahlin Kolvik, Eléonore Friberg och Ebba Nyberg.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022