Nyhet

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

24 maj 2022

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.

Program

Tid: 1 juni klockan 16-18
Plats: Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm

16:00 Årsstämma med SACG
17.00 Seminarium

 

  1. Riksåklagarens roll som åklagare i HD för immaterialrättsliga mål
    My Hedström, Byråchef på rättsavdelningen, Åklagarmyndighetens huvudkontor, gästar oss för att berätta om Riksåklagarens (RÅ) roll som åklagare samt senare immaterialrättsliga RÅ drivit i Högsta domstolen.
  2. Anti-counterfeiting och valutaförfalskningar
    Mia Falk, Ansvarig för Corporate Crime & Compliance, Vinge, med tidigare bakgrund på polisen kommer vidare tala för oss på ämnet valutaförfalskningar samt hennes tidigare erfarenheter när hon arbetade mot detta på EUROPOL.
  3. North Face-målet, NJA 2008 s. 1082, i ljuset av senare praxis
    Richard Wessman, Jur DR, Head of IP, Vinge, berättar om North Face-målet i HD och hur det kan betraktas i ljuset av senare rättspraxis.

 

Evenemanget är öppet för medlemmar och blivande medlemmar i SACG.

Mer information och kontaktuppgifter till anmälan på SACG:s webbplats finner ni här>>>

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022