Nyhet

Vad skulle britternas utträde ur EU innebära för Sverige?

Om Storbritanniens beslut blir att lämna EU i folkomröstningen den 23 juni kommer stora förändringar att ske, både i ett större perspektiv och i ett mer direkt avseende. Vad skulle ett eventuellt utträde innebära för svensk del? Erik Lagerlöf, affärsjurist på Vinge, berättar.

Erik Lagerlöf: - För Sverige som land skulle Storbritanniens utträde ur EU komma att bli särskilt kännbart eftersom det skulle innebära att den starkaste medlemsstaten utanför eurozonen försvinner samt att Sverige förlorar en viktig partner i EU-samarbetet.

Hur sker ett utträde?

Erik Lagerlöf: - Processen kring ett eventuellt brittiskt utträde ur EU är till viss del osäker. Förhandlingar om på vilka villkor Storbritannien skulle träda ur unionen påbörjas först när en ansökan om att lämna EU framförs, vilket innebär att processen inte påbörjas den 23 juni i år även om britterna då skulle rösta för ett utträde.

När skulle ett utträde ske?

Erik Lagerlöf: - Det finns en tidsgräns på två år som gäller för utträdesförhandlingar för en medlemsstat som vill lämna EU. Denna tidsgräns kan förlängas, men bara om alla medlemsstater, inklusive det land som vill träda ur, kommer överens om att göra så. I Storbritanniens fall väntar med stor sannolikhet en komplicerad process om landet vill lämna EU och det är inte troligt att något färdigt avtal kommer att finnas tillgängligt efter den utsatta tvåårsperioden.

Vilka regler gäller under tiden för eventuella utträdelseförhandlingar?

Erik Lagerlöf: - Under förhandlingsperiodens gång kommer EU:s lagar och regler att fortsätta gälla även i Storbritannien.

Vilka regler gäller efter att ett eventuellt utträde är klart?   

Erik Lagerlöf: - Vad som skulle komma istället för ett EU-medlemskap för Storbritanniens del, d.v.s. på vilken basis Sverige skulle komma att handla med Storbritannien, är till stora delar oklart. Några realistiska alternativ till vad för avtal som ska reglera förhållandet till EU om Storbritannien väljer att gå ur samarbetet finns inte i nuläget. Det är därför svårt att förutse vilken väg britterna skulle kunna tänkas gå i sådant fall.

Hur påverkar ett brittiskt utträde ur EU svenska företag?

Erik Lagerlöf: - För svenska företag som har någon sorts handel eller verksamhet i Storbritannien kan ett utträde komma att få enorma konsekvenser. Alla områden där EU-rätten har betydelse, vilket idag innebär de allra flesta områden som är relevanta för företag, kommer att påverkas. Det betyder exempelvis att regler gällande finansiella tjänster, köp och försäljning av företag, immateriella rättigheter, överföring av elektronisk information, moms, skatt på överföring av olika typer av tillgångar till och från Storbritannien och så vidare kommer att beröras.

Vilka konsekvenser kan vi se för Sverige om Storbritannien beslutar sig för att stanna kvar i EU?

Erik Lagerlöf: - Även ett ja i folkomröstningen skulle komma att påverka det framtida samarbetet inom unionen. Enligt det avtal som medlemsstaterna kom överens om i februari i år om just Storbritanniens avsikter att få till stånd en förändring inom vissa områden märks framför allt en starkare ställning för länder som står utanför euron samt ett tydligare fokus på ökad konkurrenskraft, mindre byråkrati och större effektivitet inom EU. Detta skulle medföra positiva effekter för svenska företag.

Finns det något som svenska företag bör tänka på om britterna röstar för att vara kvar i EU?

Erik Lagerlöf: - Dels är det en del nya regler som träder i kraft gällande, framför allt, Sveriges plats utanför eurozonen och dessa kan påverka handel med vissa finansiella instrument. Dels öppnar ett beslut att stanna kvar i EU för ett reformarbete där svenska företag bör agera för att få till stånd de ändringar som de vill se på marknaden. Vilka EU-regler bör förändras och vad kan utvecklas? Svenska företag har en stor roll att spela i dessa frågor.

Erik Lagerlöf var en av talarna på Vinges och den brittisk-svenska handelskammarens seminarium ”After the referendum” den 17 maj på Grand Hotel i Stockholm. 

Ta del av filmade anföranden och intervjuer från dagen >>