Nyhet

Ny förordning om utländska subventioner – Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse

Den 30 juni 2022 nådde Europaparlamentet och Rådet en preliminär politisk överenskommelse om en ny förordning om utländska subventioner, på grundval av ett förslag från EU-kommissionen av den 5 maj 2021.

EU är en relativt öppen ekonomi. År 2021 uppgick utländska direktinvesteringar i EU till 134 miljarder euro. Medan subventioner från EU:s medlemsstater omfattas av EU:s ramverk för statligt stöd har det hittills inte funnits något EU-instrument för att kontrollera subventioner från tredjeländer. Den nya förordningen ska förhindra att subventioner som beviljas av länder utanför EU snedvrider konkurrensen mellan företag som är verksamma på EU:s inre marknad.

Förordningen kommer bland annat att innebära följande:

  • Kommissionen kommer att vara ensam behörig att utreda subventioner som beviljas av offentliga myndigheter i ett land utanför EU till företag som bedriver ekonomisk verksamhet i EU. Detta kommer att kunna avse bidrag som beviljats upp till fem år innan den nya förordningen träder i kraft.
  • Det kommer att krävas förhandsgodkännande från Kommissionen för större företagskoncentrationer (från 500 miljoner euro) och för anbud i storskaliga offentliga upphandlingar (från 250 miljoner euro). Kommissionen kommer dock också att på eget initiativ kunna utreda andra marknadssituationer samt koncentrationer och offentliga upphandlingsförfaranden av lägre värden.
  • Vid sin granskning kommer Kommissionen att bedöma balansen mellan de positiva och negativa effekterna av den utländska subventionen. Kommissionen kommer att anta riktlinjer för hur denna bedömning ska gå till.
  • Om ett företag underlåter att anmäla en subventionerad koncentration eller en subvention i samband med offentlig upphandling som uppnår de fastställda tröskelvärdena kommer Kommissionen att kunna ålägga böter och granska transaktionen som om den hade anmälts.
  • Medlemsstaterna kommer att hållas informerade samt delta i beslut som fattas enligt den nya förordningen genom ett rådgivande förfarande.

Den preliminära överenskommelsen måste nu godkännas av rådet och Europaparlamentet. För parlamentets del kommer det att ske en omröstning i utskottet för internationell handel innan omröstningen i plenum. Vad gäller rådet måste avtalet godkännas av Ständiga representanternas kommitté (Coreper) innan det läggs fram för ministrarna. Därefter kommer förordningen att träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Se den preliminära överenskommelsen, pressmeddelandena från Rådet respektive Europaparlamentet, samt förslaget från Kommissionen.