Nyhet

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

24 november 2022 Immaterialrätt Patenträtt

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.

Oförändrat högt engagemang för IP-rättigheter

IP-kompassen 2021 har genomförts under en tid av pandemi. Trots det svåra ekonomiska läget uppger en majoritet av de tillfrågande företagen (90 %) att pandemin inte inverkat på bolagets arbete med immateriella rättigheter. IP-Kompassen visar istället att det är ”business as usual” för det strategiska arbetet med företagens immateriella rättigheter.

Undersökningen visar också att uppfattningarna om risken för intrång står kvar på samma höga nivå som 2017. Hela 39 % av respondenterna anser att det föreligger en ganska eller mycket stor risk för att drabbas av intrång i företagets immateriella rättigheter. Vad gäller konstaterade intrång hos bolagen har 57 % av dessa inneburit ekonomisk skada för den drabbade parten. 43 % har agerat juridiskt mot intrång under de senaste fem åren. 49 % anger att intrånget/intrången medfört att åtgärder vidtagits för att stärka skyddet för immaterialrätter generellt.

Resultaten i IP-kompassen överensstämmer med Vinges uppfattning av de senaste två årens klientarbete. Pandemin har i obetydlig grad påverkat företagens arbete med att värna immateriella rättigheter samt det förebyggande arbetet för att hindra intrång. Vi ser även att benägenheten att försvara sina rättigheter i domstol står opåverkad efter en period av pandemi. Detta inkluderar också patentprocesser.

Patent som konkurrensstärkare hos både större och mindre bolag

IP-kompassen visar att 34 % av de deltagande företagen anser att patent är en mycket viktig immaterialrätt, där 16 % anser att patent är viktigt. Liksom övriga immaterialrätter är grundfunktionen hos patent att den ger innehavaren en ensamrätt att agera på marknaden. Många gånger är dock inte rätten att hindra andra det främsta skälet till att man väljer att ansöka om patent. Ensamrättspositionen är i många fall en strategisk utgångspunkt för värdeskapande.

Det kan finnas en skillnad mellan större och mindre företag vad gäller skälen till att söka patent.

I mindre företag söks ofta patent primärt som ett sätt att attrahera investerare. Patentinnehav hos små och medelstora företag fungerar ofta som en kvalitetsstämpel och ökar möjligheterna att attrahera investerare och därmed kapital. Ett patent kan också vara en nyckel till att få tillgång till andra företags resurser, exempelvis genom korslicenser.

Om patent söks främst som en investering och inte som en del av en sammanhängande strategi för att skydda sin teknik uppstår risker. Det riskerar att resultera i ett skydd som inte är optimalt anpassat för att skydda företagets kärnteknik. Även om ensamrätten inte alltid är det främsta skälet till att man söker patent är det viktigt att som patenthavare reagera på befarade patentintrång. Om en patenthavare misslyckas med att identifiera eller beivra intrång påverkar det patentets värde negativt. Redan på ansökningsstadiet bör alltså företaget vara medveten om risken för patentintrång och ha en strategi på plats.

Den tidiga patentstrategin och företagets framtida värde

Patentprocesser är förknippade med höga kostnader. Det beror delvis på att patentmål är komplexa och kräver både tid och expertis. Kostnaderna påverkar benägenheten att inleda kostsamma patentprocesser, särskilt för små och medelstora företag. Även riskerna med eventuell ogiltigförklaring av patent kan verka avskräckande. Likaså kan ekonomiska överväganden påverka möjligheterna att bevaka konkurrenter och eventuella intrång. Detta är dock inte hela bilden.

Forskning visar att kunskap om fördelarna med en välutvecklad patentstrategi på ett tidigt stadium är avgörande för företagets framtida värde. Det gäller särskild mindre företag som bygger på utveckling av en unik teknik, och som är särskilt sårbara för patenttvister. Med ett proaktivt förhållningssätt och tidiga åtgärder uppnås strategiska fördelar som kan vara avgörande för framtiden.[1] 

Tidiga insatser som etablerade rutiner för dokumentation kan ha avgörande betydelse som bevis i en senare konfliktsituation. Likaså visar det sig att företag som satsar på att ha ordentliga avtal på plats med anställda och konsulter som är delaktiga i företagets teknikutveckling undviker många fallgropar. Sådana åtgärder är inte heller särskilt kostsamma initialt, men har stor betydelse i undvikandet av större kostnader i ett senare skede. Ett företag som arbetar proaktivt står också bättre rustat i en framtida konfliktsituation, oavsett företagets storlek.   

Utvecklingen av IP under post-pandemin

Samhällsutvecklingen efter pandemin kommer att präglas av ambitiösa satsningar på forskning, utveckling och innovation, där förekomsten av patentskydd har en viktig roll. Sverige håller också fortsatt ställningen som ett av världens mest innovativa länder, och ligger på andra plats vad gäller antalet patentansökningar till Europeiska patentverket (EPO) 2020 trots pandemin.[2]

I dagens innovationstäta landskap har man som bolag allt att vinna på att öka sin kunskap om strategiska överväganden när det gäller möjligheter och risker med patentskydd. Detta gäller särskilt små och medelstora företag. Det proaktivta arbetet är ofta avgörande för att undvika – eller i varje fall stå väl rustad inför – en eventuell framtida patentprocess, som ofta blir mer kostsam om en utvecklad strategi saknas. 

[1] Se Heurlin, Robert, Does the patent system protect innovators? Challenges for small firms in infringement litigation, Management and Economics of Innovation, Master’s thesis in Management and Economics of Innovation, Göteborg 2021.

[2] https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html (2022-02-07).

 

Den här artikeln är en av flera analyser och kommentarer som vi publicerat i samband med Vinges femte marknadsundersökning av svenskt näringslivs förhållningssätt till immateriella rättigheter, IP-Kompassen.
Undersökningen har genom åren haft återkommande frågeställningar, men vid varje tillfälle undersöks även dagsaktuella ämnen. Denna gång undersökte vi hur pandemin påverkat företagens arbete med immateriella rättigheter. Undersökningen omfattar 300 företag inom tillverkningsindustri och servicenäring med en årlig omsättning på minst 50 miljoner.
Läs undersökningen IP-Kompassen här