Nyhet

Framgångar för Eli Lilly i patenttvist

18 december 2020 Om byrån

Den 11 december föll dom i Patent- och marknadsdomstolen i den fleråriga tvisten mellan Eli Lilly och Fresenius gällande cytostatika-preparatet Pemetrexed Fresenius Kabi. Fresenius dömdes vid vite om 2 000 000 kr att tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda produkten Pemetrexed Fresenius Kabi i Sverige till dess att Eli Lillys patent inte längre är i kraft. Domstolen avslog också Fresenius yrkande om att förklara Eli Lillys patent ogiltigt.

Tvisten mellan Eli Lilly och Fresenius har pågått i många år och parallella processer pågår ännu globalt i flera jurisdiktioner. Den svenska processen har pågått sedan Eli Lilly stämde Fresenius för patentintrång i januari 2018 med anledning av Fresenius utbjudande av cancerpreparatet Pemetrexed Fresenius Kabi på den svenska marknaden. Produkten är avsedd att användas som cytostatika vid behandling av cancer genom användning av en specifik kombinationsterapi. Fresenius väckte i januari 2019 en talan om ogiltighet gentemot Eli Lillys rådande patent. Fresenius menade att patentet saknade uppfinningshöjd mot bakgrund av vad som var känt på patentets prioritetsdag.

Eli Lilly är innehavare av ett europeiskt patent som avser användningen av den aktiva anti-cancersubstansen pemetrexed i en viss kombinationsterapi med vitamin B12 och eventuellt folsyra vid behandling av cancer. Kombinationsterapin, som uppfinningen enligt patentet avser, reducerar de bieffekter som riskerar att uppkomma hos patienter vid behandling med pemetrexed, utan att substansens terapeutiska verkan påverkas negativt. Uppfinningen har bland annat medfört att pemetrexed idag kan användas som standardbehandling vid småcellig lungcancer och mesotheliom.

Patentmålet har både hanterat en betydande mängd komplexa juridiska frågeställningar och avancerad teknik inom det onkologiska området. Patent- och marknadsdomstolen meddelade dom i såväl intrångsmålet som ogiltighetsmålet den 11 december 2020. I domen avslår Patent- och marknadsdomstolen Fresenius yrkande om att patentet ska förklaras ogiltigt, samt förbjuder Fresenius från att tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda produkten Pemetrexed Fresenius Kabi i Sverige till dess att Lillys patent inte längre är i kraft. En överträdelse av förbudet är förenat med ett vite på 2 000 000 kr. Vidare ålägger Patent- och marknadsdomstolen Fresenius att återkalla Pemetrexed Fresenius Kabi från den svenska marknaden senast fyra veckor efter att domen har vunnit laga kraft. Fresenius kan överklaga domen till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den 4 januari 2021.

 

Vinges team har huvudsakligen bestått av Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme, Åsa Hellstadius, Arvid Axelryd, Anna Li och Felizia Wiker.

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor

Advokaterna Sofie Bjärtun, Rikard Lindahl, Malin Malm Waerme och Daniel Wendelsson vid Vinges Stockholmskontor har utsetts till nya delägare från och med 1 januari 2022. Följande advokater har valts in som counsels vid Vinges Stockholmskontor: Stojan Arnerstål, Amanda Knutsson, Jolene Reimerson, Linnéa Sellström och Filip Öhrner.
6 juli 2021 Om byrån

Fullservice inom IP ger toppranking

Vinges IP-team har erhållit högsta ranking av den internationella guiden IP Stars inom två områden;  Trade mark contentious och Trade mark prosecution - law firms.
21 maj 2021 Om byrån

Vinge utses till årets svenska advokatbyrå 2021 av Chambers & Partners

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2021, är ett av de främsta priser en svensk advokatbyrå kan få. Vinge har tidigare tagit emot priset vid fyra tillfällen.
23 april 2021 Om byrån