Nyhet

EU:s Data Act antagen

27 november 2023

Som ett sista steg i lagstiftningsprocessen, antog Europeiska unionens råd (Rådet) den 27 november 2023 förordningen om regler för skälig åtkomst till och användning av data, den så kallade dataakten eller Data Act.

Data Act är en del av EU:s datastrategi där EU söker förena ambitionen att ligga i täten för en konkurrenskraftig datamarknad med värden om tillgänglighet och rättvis tillgång till data. Exempel på tidigare antagen lagstiftning inom ramen för strategin är den sk. dataförvaltningsakten, eller Data Governance Act, som blev tillämplig i september 2023. Där Data Governance Act främst tar sikte på att reglera datadelning mellan enskilda och det offentliga, kommer Data Act att reglera åtkomsten till, och användandet av, data som genereras inom ramen för produkter och tjänster inom alla ekonomiska sektorer.

Data Act innebär bland annat att:

  • det införs krav på skyddsåtgärder mot olagliga överföringar av data från molntjänstleverantörer i syfte att motverka att kunders data överförs till länder utanför EU utan rättslig grund,
  • bestämmelser införs som syftar till att underlätta kunders byte av leverantörer av databehandlingstjänster, exv. molntjänster,
  • det införs åtgärder mot missbruk av avtalsmässiga obalanser i fråga om datadelning, där stora bolag inte ska missbruka sin ställning i ett avtalsförhållande, liksom bestämmelser om skälig ersättning för tillgängliggörande av data,
  • rätten till dataportabilitet för enskilda stärks, möjlighet att flytta data, och
  • bolag, som datainnehavare, kan komma att tvingas tillhandhålla data till nationella myndigheter och EU:s institutioner under exceptionella omständigheter.

När träder Data Act i kraft?

Förordningen träder ikraft den tjugonde dagen efter att den offentliggjorts i EU:s officiella tidning (dvs. sannolikt innan årsskiftet 2023/2024), och förordningen blir tillämplig 20 månader därefter, dvs. troligen i slutet av sommaren 2025.

Vissa av bestämmelserna blir dock tillämpliga först senare:

  • Skyldigheten att ge användare av t.ex. IoT-produkter eller andra smarta produkter tillgång till data som producerats genom deras användande börjar gälla 32 månader efter ikraftträdandet, dvs. under senare halvan av 2026.
  • 44 månader efter ikraftträdandet, dvs. troligen under senare halvan av 2027, blir åtgärderna mot missbruk av avtalsmässiga obalanser tillämpliga även på avtal som ingåtts före eller samma dag som förordningen trädde ikraft, under förutsättning att den aktuella avtalstiden antingen är obestämd eller löper mer än 10 år räknat från ikraftträdandet av förordningen

EU:s digitala strategi

Data Act är en av flera lagstiftningsprodukter som antagits inom ramen för EU:s digitala strategi som syftar till att skapa ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Vinge har sedan tidigare redogjort för flera av de andra lagstiftningsprodukter som föreslagits och/eller antagits inom ramen för denna strategi. Se t.ex. vår artikel om förhandlingarna om EU:s AI-förordning, EU:s Digital Markets Act och EU:s Digital Services Act. Har du frågor är du välkommen att höra av dig.