Nyhet

Kommissionen listar sex företag som grindvakter under DMA

6 september 2023 EU‑ och konkurrensrätt

Europeiska kommissionen har den 6 september 2023 beslutat att beteckna sex företag som s.k. ”grindvakter” under EU:s förordning om digitala marknader (DMA). Dessa är Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta och Microsoft.

Kommissionen har också specificerat vilka centrala plattformstjänster som berörs för respektive företag. Dessa har nu har sex månader på sig, till den 6 mars 2024, att tillse att de uppfyller alla relevanta skyldigheter som fastställts under DMA rörande t.ex. dataanvändning, gynnande av egna produkter och tjänster, förinstallation av applikationer eller standardinställningar, interoperabilitet etc.

För det fall en grindvakt skulle bryta mot reglerna under DMA riskerar det åläggas böter om upp till 10% av sin totala globala årsomsättning. Detta kan höjas till upp till 20% av den total årsomsättningen vid upprepade överträdelser.

Det är värt att notera att DMA, liksom andra EU förordningar, är direkt tillämplig i medlemsstaterna, vilket innebär att de rättigheter och skyldigheter som fastställs kan åberopas av tredje parter inför nationella domstolar t.ex. i skadeståndsmål.

Länk till förordningen

Vid frågor om DMA kontakta Per Hellström

För mer information om DMA läs nedan,

 

Förordningen om digitala marknader - utmaningar och möjligheter

 

 1. Inledning

EUs förordning om digitala marknader (the Digital Markets Act, DMA[1]) trädde ikraft den 1 november 2022, med tillämpning från den 2 maj 2023.

Syftet med DMA är att säkerställa öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn i hela unionen, med fokus på ett fåtal stora företag, s.k. “grindvakter”, som tillhandahåller vissa centrala plattformstjänster (t.ex. onlinebaserade förmedlingstjänster, sökmotorer, sociala nätverk, videodelningsplattformar, operativsystem).[2]

Dessa plattformstjänster har ofta egenskaper som kan utnyttjas av grindvakter för att låsa in eller missgynna kunder och användare, såsom stordriftsfördelar, nätverkseffekter, vertikal integration och datadrivna fördelar.

DMA ska ses som ett komplement till konkurrensreglerna under artikel 101 och 102 i EUF-fördraget och motsvarande nationella bestämmelser, och utgör en ex-ante reglering som syftar till att säkerställa att marknader där grindvakter finns förblir öppna och rättvisa, genom att föreskriva särskilda skyldigheter och förbud för grindvakter, rörande t.ex. dataanvändning, gynnande av egna produkter och tjänster, förinstallation av applikationer eller standardinställningar, interoperabilitet etc.[3]

DMA skiljer sig därför från (och tillämpas parallellt med) konkurrensreglerna som normalt tillämpas ex-post, genom en individuell bedömning av ett eller flera företags marknadspositioner och agerande, inbegripet en analys av faktiska eller potentiella effekter.

Europeiska kommissionen har den 6 september 2023 beslutat att beteckna sex företag som grindvakter. Dessa är Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook) och Microsoft. Kommissionen har också specificerat vilka centrala plattformstjänster som berörs för respektive företag. Företagen har nu 6 månader på sig, till den 6 mars 2024, att tillse att de uppfyller alla relevanta skyldigheter som fastställts under DMA.

Kommissionen har ensam befogenhet att kontrollera efterlevnaden av DMA (även om det sker i samarbete med nationella myndigheter) och har getts betydande utrednings- och tillsynsbefogenheter. För det fall en grindvakt skulle bryta mot reglerna under DMA riskerar det åläggas böter om upp till 10% av sin totala globala årsomsättning. Detta kan höjas till upp till 20% av den total årsomsättningen vid upprepade överträdelser.

Det är värt att notera att DMA, liksom andra EU förordningar, är direkt tillämplig i medlemsstaterna, vilket innebär att de rättigheter och skyldigheter som DMA fastställer kan åberopas av tredje parter inför nationella domstolar t.ex. i skadeståndsmål.[4]

 

 1. Grindvakter

DMA anger skyldigheter och förbud riktade mot grindvakter. En grindvakt är ett företag som tillhandahåller centrala plattformstjänster och som har betecknats som grindvakt genom beslut av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 3 i DMA.

2.1 Betecknande som grindvakt

Bedömningen om huruvida ett företag ska betecknas som grindvakt baseras på tre kvalitativa kriterier.[5] Dessa ska förstås mot bakgrund av de kvantitativa kriterier som anges i artikel 3(2), vilka ger en presumtion att de kvalitativa kraven är uppfyllda:

 • Företaget har en betydande inverkan på den inre marknaden, vilket anses uppfyllt om det uppnått en årlig omsättning inom unionen på minst 7,5 miljarder EUR under vart och ett av de tre senaste räkenskapsåren, eller om dess marknadsvärde uppgick till minst 75 miljarder EUR under det senaste räkenskapsåret, och det tillhandahåller samma centrala plattformstjänst i minst tre medlemsstater.
 • Företaget tillhandahåller en central plattformstjänst som är en viktig ingång för företagsanvändare för att nå ut till slutanvändare. Detta anses uppfyllt om tjänsten under det senaste räkenskapsåret har haft minst 45 miljoner aktiva slutanvändare inom unionen i månaden och minst 10 000 aktiva företagsanvändare per år som är etablerade i unionen.
 • Företaget har en fast förankrad och varaktig ställning i sin verksamhet eller det kan förutses att det kommer att ha en sådan ställning inom en nära framtid. Detta anses uppfyllt om tröskelvärdena i punkten ovan uppnåddes under vart och ett av de tre senaste räkenskapsåren.

 

Alla tre kriterier måste vara uppfyllda för att ett företag ska betecknas som grindvakt. Detta kan dock ske även om de kvantitativa tröskelvärdena inte uppnåtts. Kommissionen kan i sådant fall ta hänsyn till en rad andra omständigheter, såsom företagets storlek, antal företagsanvändare, nätverkseffekter och datadrivna fördelar, stordriftsfördelar, inlåsningseffekter etc.[6]

Ett företag som uppnår tröskelvärdena enligt artikel 3(2) har en skyldighet att underrätta kommissionen om detta utan dröjsmål (senast inom två månader), och tillhandahålla all relevant information för varje central plattformstjänst. Företaget kan också framföra argument som visar att, även om alla tröskelvärden är uppfyllda, tjänsten ändå inte skall anses uppfylla de kvalitativa kraven i artikel 3(1).

I fall där tröskelvärdena inte är uppfyllda, så kan kommissionen inleda en marknadsundersökning i syfte att undersöka om ett företag ändå bör betecknas som grindvakt, i enlighet med förfarandet i artikel 17. Kommissionen ska sträva efter att slutföra sin marknadsundersökning inom tolv månader.

2.2 Centrala plattformstjänster

Ett nyckelbegrepp under DMA är de så kallade “centrala plattformstjänsterna”. Ett beslut att beteckna ett företag såsom grindvakt är knutet till en eller flera centrala plattformstjänster som företaget tillhandahåller. De skyldigheter och förbud som DMA stipulerar är också knutna till dessa tjänster.

Artikel 2(2) innehåller en förteckning över centrala plattformstjänster under DMA:

 • Onlinebaserade förmedlingstjänster
 • Sökmotorer
 • Onlinebaserade sociala nätverkstjänster
 • Videodelningsplattformstjänster
 • Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster
 • Operativsystem
 • Webbläsare
 • Virtuella assistenter
 • Molntjänster
 • Onlinebaserade annonseringstjänster

 

Denna förteckning är uttömmande, men Europeiska kommissionen kan besluta att inleda en marknadsundersökning i enlighet med Artikel 19, i syfte att undersöka om en eller flera tjänster bör läggas till i denna förteckning (eller någon av de nuvarande tjänsterna avlägsnas), och i så fall presentera en rapport åtföljt av ett lagstiftningsförslag till rådet och Europaparlamentet.

Som nämnts i inledningen så har kommissionen den 6 september 2023 beslutat att sex företag[7] uppfyller angivna tröskelvärden för omsättning och användare för att betecknas som grindvakter, samt specificerat vilka centrala plattformstjänster som berörs för respektive företag.

Kommissionen har vidare beslutat att inleda fyra marknadsundersökningar för att närmare bedöma Microsofts och Apples argument att vissa av deras centrala plattformstjänster inte skall omfattas trots att de uppfyller tröskelvärdena[8]. Undersökningen ska ta högst fem månader. Kommissionen har dessutom inlett en marknadsundersökning för att bedöma om Apples iPadOS bör betecknas som grindvakt, trots att systemet inte uppfyller tröskelvärdena. Enligt förordningen ska undersökningen vara klar inom tolv månader.

 

 1. Skyldigheter och förbud

Efter att kommissionen fattat beslut om att beteckna ett företag som grindvakt, har detta 6 månader på sig att tillse att de skyldigheter och förbud som fastställs under DMA är uppfyllda. Dessa återfinns i artiklarna 5-7 under kapitel III DMA - Konkurrensbegränsande eller otillbörliga metoder som tillämpas av grindvakter.

3.1 Skyldigheter

Bland skyldigheterna kan nämnas de som ålägger grindvakten att:

 • tillåta företagsanvändare att kostnadsfritt använda dess plattform för att marknadsföra erbjudanden till slutanvändare som förvärvats via plattformen eller andra kanaler och ingå avtal med dessa slutanvändare[9]
 • ge slutanvändare möjlighet att via dess plattform få tillgång till och använda innehåll, abonnemang, funktioner eller andra produkter med hjälp av en företagsanvändares programvarauapplikation, inbegripet om dessa slutanvändare har förvärvat dessa produkter från den berörda företagsanvändaren utan att använda grindvaktens centrala plattformstjänster[10]
 • på begäran ge varje annonsör kostnadsfri information för att säkerställa insyn i priser och avgifter för dess reklamtjänster, samt ge affärsanvändare tillgång till data för att bedöma prestandan hos tjänsten[11]
 • tillåta slutanvändare att avinstallera förinstallerad programvara samt tillåta och göra det tekniskt möjligt att installera och använda programvara och programvarubutiker från tredje part som använder eller är kompatibla med grindvaktens operativsystem[12]
 • kostnadsfritt möjliggöra effektiv interoperabilitet med och ge tillgång till samma maskinvaru- och programvarufunktioner som grindvakten själv använder[13]
 • tillse faktisk portabilitet för data som tillhandahållits eller genererats av slutanvändare på plattformen samt tillhandahålla verktyg och kontinuerlig tillgång till data i realtid, samt ge företagsanvändare effektiv kontinuerlig tillgång i realtid till data som genererats på plattformen[14]
 • tillämpa rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande allmänna villkor för företagsanvändares tillträde till sina programvarubutiker, sökmotorer och onlinebaserade sociala nätverkstjänster[15]
 • säkerställa effektiv interoperabilitet för de grundläggande funktionerna för meddelandetjänster, såsom textmeddelanden, röst- och videosamtal och delning av till exempel bilder, videor och filer[16]

 

3.2 Förbud

DMA förbjuder grindvakter att

 • i syfte att tillhandahålla annonseringstjänster online behandla personuppgifter om slutanvändare som använder tjänster av tredje parter som använder grindvaktens centrala plattformstjänster utan uttryckligt samtycke[17]
 • kombinera eller korsanvända personuppgifter från en central plattformstjänst med en annan utan uttryckligt samtycke[18]
 • förhindra företag att erbjuda samma produkter eller tjänster till andra priser eller villkor på tredje parts plattform eller genom egen onlineförsäljning[19]
 • förhindra användare att framföra klagomål till myndigheter[20]
 • påtvinga användning av grindvaktens egna identifieringstjänst, webbläsare, eller betaltjänst, i samband med tjänster som företagsanvändare tillhandahåller[21]
 • kräva att användare abonnerar på/registrerar ytterligare centrala plattformstjänster som villkor för användning av någon av grindvaktens centrala plattformstjänster[22]
 • i konkurrens med företagsanvändare, använda data som inte är allmänt tillgängliga och som genereras eller tillhandahålls av dessa användare[23]
 • behandla egna tjänster och produkter förmånligare, när det gäller rangordning och tillhörande indexering och webbsökning, än liknande tjänster eller produkter från en tredje part[24]
 • begränsa slutanvändares möjlighet att byta/välja olika programvaruapplikationer och tjänster som nås med hjälp av grindvaktens centrala plattformstjänster, inklusive val av internetanslutningstjänster[25]
 • tillämpa oproportionella villkor för uppsägning av en central plattformstjänst[26]

 

Kommissionen har getts befogenhet att genom en delegerad akt uppdatera dessa skyldigheter, om en marknadsundersökning skulle visa att det behövs för att säkra öppenhet och motverka otillbörliga metoder på de digitala marknaderna.

Kommissionen kan också agera mot åtgärder som syftar till att kringgå reglerna under DMA. Enligt artikel 13(4) får grindvakten “inte ägna sig åt något beteende som undergräver en effektiv efterlevnad av skyldigheterna i artiklarna

5, 6 och 7, oavsett om detta beteende är av avtalsmässig, kommersiell, teknisk eller annan art eller om det består i användning av beteendemässiga tekniker eller gränssnittsdesign”.

 

 1. Andra skyldigheter

Företag som betecknats som grindvakt måste inom sex månader förse kommissionen med en rapport som på ett detaljerat och transparent sätt beskriver de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att skyldigheterna under DMA efterlevs.[27] Grindvakten måste också offentliggöra en icke-konfidentiell sammanfattning av rapporten, som måste uppdateras årligen.

Företaget måste även genomföra en oberoende revision av alla eventuella tekniker för profilering av konsumenter som grindvakten tillämpar på sina centrala plattformstjänster, och inlämna en beskrivning av dessa till kommissionen, som i sin tur informeras Europeiska dataskyddsstyrelsen.[28] En översikt av beskrivningen ska också offentliggöras.

Vidare måste grindvakter inrätta en intern funktion för regelefterlevnad (compliance function) med tillräcklig auktoritet, ställning och resurser att kunna ge råd om och tillse efterlevnad av reglerna under DMA.[29]

Grindvakter åläggs också en skyldighet att skriftligen informera kommissionen om alla planerade företagsförvärv, oavsett om de är anmälningspliktiga under EUs eller nationella koncentrationsregler.[30] Kommissionen ska underrätta

medlemsstaternas behöriga myndigheter om information, och dessa kan i sin tur begära att kommissionen undersöker koncentrationen i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 139/2004.[31]

 

 1. Undersökning, tillsyn och övervakning

Kommissionen har ensam befogenhet att kontrollera efterlevnaden av DMA (även om det sker i samarbete med nationella myndigheter) och har getts betydande utrednings- och tillsynsbefogenheter. Kommissionen kan inhämta information genom begäran om upplysningar, förhör eller inspektioner, och kan påföra böter vid underlåtenhet att fullgöra skyldigheter eller viten för att tvinga företag att följa vissa åtgärder och beslut.[32]

För det fall en grindvakt skulle bryta mot reglerna under DMA riskerar det åläggas böter om upp till 10% av sin totala globala årsomsättning. Detta kan höjas till upp till 20% av den total årsomsättningen vid upprepade överträdelser. Systematisk bristande efterlevnad kan leda till strukturella korrigerande åtgärder.[33] Kommissionen kan även besluta om interimistiska åtgärder.[34]

Nationella myndigheter får inte fatta beslut som strider mot ett beslut som kommissionen har antagit enligt DMA.[35] Kommissionen och nationella myndigheter ska dock ha ett nära samarbete och samordna tillsynsåtgärder.[36] Samordning kan även ske inom det Europeiska konkurrensnätverket.[37]

En nationell behörig myndighet kan på eget initiativ genomföra en utredning av ett fall av eventuell bristande efterlevnad av artiklarna 5-7 i DMA på sitt territorium, om den enligt nationell rätt har behörighet och utredningsbefogenheter att göra detta. Myndigheten måste skriftligen underrätta kommissionen innan den vidtar sin första utredningsåtgärd och även rapportera om resultaten av en sådan undersökning. Kommissionen kan dock besluta att inleda en egen undersökning eller ta över en pågående utredning på medlemsstatsnivå.

Det kan nämnas att det i Sverige lagts fram en Promemoria med förslag till nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket, som bl.a. innebär att Konkurrensverket ska bistå Europeiska kommissionen i dess tillsynsverksamhet.[38] De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2024.

DMA ger även tredje parter och konkurrenter rätt att informera nationella myndigheter eller kommissionen direkt om grindvakters metoder eller beteende som omfattas av förordningen.[39]

Kommissionen har beslutat att inrätta den s.k. Högnivågruppen, bestående av 30 representanter från olika europeiska organ och nätverk, såsom BEREC, Europeiska datatillsynsmannen och dataskyddsstyrelsen (EDPB), Europeiska konkurrensnätverket (ECN), nätverket för konsumentskyddssamarbete (CPC) m.fl., att bistå kommissionen med råd och sakkunskap från sina respektive expertområden.[40]

DMA, liksom andra EU förordningar, är direkt tillämplig i medlemsstaterna, vilket innebär att de rättigheter och skyldigheter som DMA fastställer kan åberopas av tredje parter inför nationella domstolar t.ex. i skadeståndsmål.

Nationella domstolar kan begära att kommissionen överlämnar upplysningar eller avger yttranden i frågor som avser tillämpningen av DMA.[41] Kommissionen får också på eget initiativ lämna skriftliga synpunkter till nationella domstolar. De nationella domstolarna får inte fatta beslut som strider mot ett beslut som kommissionen har antagit under DMA.

 

 

 1. Kommentar

Förorden till DMA pekar på den allt viktigare roll som digitala tjänster i allmänhet, och digitala plattformar i synnerhet, spelar i ekonomin. Ett litet antal stora företag med betydande ekonomisk styrka har vuxit fram. Dessa grindvakter kontrollerar ibland hela ekosystem av plattformar och kan vara svåra att utmana eller konkurrera med, oavsett hur innovativa och effektiva utmanarna är. Det kan också leda till otillbörliga metoder och orättvisa villkor för företagsanvändare och slutanvändare.

De traditionella konkurrensreglerna har inte lyckats stävja denna utveckling, då dessa bestämmelser bara kan tillämpas i vissa fall av marknadsstyrka (t.ex. dominans) och på vissa typer av konkurrensbegränsande beteenden. Tillsynen sker i efterhand, är tidskrävande och innebär omfattade utredning från tillräckligt klara fall till fall av ofta komplicerade faktiska omständigheter.

DMA syftar därför till att på förhand anta klara och otvetydiga regler som grindvakter måste förhålla sig till. Detta skapar utmaningar, men också möjligheter.

Det återstår att se om de förbud och skyldigheter som antagits är tillräckligt klara och relativt sett enkla att tillämpa, eller om meningsskiljaktigheter avseende tolkning och tillämpning av reglerna kommer uppstå, vilket möjligen kan leda till utdragna domstolsprocesser. Mycket talar nog för det senare.

Kommissionen har anordnat en serie workshops kring teman som “self-preferencing”, “interoperability”, “app stores” och “data related obligations” där man inbjudit företrädare för grindvakter, företagsanvändare och intresseorganisationer att diskutera dessa frågor inför företrädare från kommissionen. De ståndpunkter som framkommit i dessa workshops antyder att visst tolkningsutrymme finns.[42]

DMA skapar också möjligheter för innovativa företag och potentiella konkurrenter till grindvakter, att åberopa de motsvarande rättigheter som DMA innebär för att obehindrat kunna erbjuda sina varor och tjänster på de stora plattformarna utan att missgynnas av grindvakters otillbörliga beteende. Tredje parter bereds möjlighet att påtala brister i efterlevnad av DMA till nationella myndigheter eller direkt till kommissionen.

Grindvakterna har till den 6 mars nästa år att tillse att alla skyldigheter under DMA är uppfyllda, och det ska bli intressant att följa vilken genomslagskraft DMA får på de digitala marknaderna i Europa.

 

 

 

 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1925 av den 14 september 2022

om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och (EU) 2020/1828 (Förordningen om digitala marknader), publicerad i Europeiska unionens officiella tidning 12 oktober 2022.

[2] Ibid. artikel 2(2)

[3] Ibid. artikel 5-7

[4] Ibid. artikel 42 med särskild hänvisning till grupptalan.

[5] Ibid. artikel 3(1).

[6] Ibid. Artikel 3(8)

[7] Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook) och Microsoft.

[8] För Microsoft: Bing, Edge och Microsoft Advertising, samt för Apple: iMessage.

[9] DMA artikel 5(4)

[10] DMA artikel 5(5)

[11] DMA artikel 5(9), 5(10), 6(8)

[12] DMA artikel 6(3), 6(4)

[13] DMA artikel 6(7)

[14] DMA artikel 6(9), 6(10)

[15] DMA artikel på 6(12)

[16] DMA artikel 7(1), 7(2)

[17] DMA artikel 5(2)(a)

[18] DMA artikel 5(2)(b), 5(2)(c)

[19] DMA artikel 5(3)

[20] DMA artikel 5(6)

[21] DMA artikel 5(7)

[22] DMA artikel 5(8)

[23] DMA artikel 6(2)

[24] DMA artikel 6(5)

[25] DMA artikel 6(6)

[26] DMA artikel 6(13)

[27] DMA artikel 11

[28] DMA artikel 15

[29] DMA artikel 28

[30] DMA artikel 14

[31] Artikel 14(4), 14(5)

[32] DMA artikel 21, 22 och 23.

[33] DMA artikel 18

[34] DMA artikel 24

[35] DMA artikel 1(7)

[36] DMA artikel 37

[37] DMA artikel 38

[38] KN2023/03687 Nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2023/08/nya-bestammelser-i-anslutning-till-konkurrensregelverket/

[39] DMA artikel 27

[40] DMA artikel 40

[41] DMA artikel 39

[42] För videoupptagningar av dessa workshops se https://digital-markets-act.ec.europa.eu/events/workshops_en