Nyhet

AI-förordningen nu formellt antagen

Som ett avslutande steg i lagstiftningsprocessen antog Europeiska unionens råd (Rådet) idag, den 21 maj 2024, en förordning som fastställer harmoniserade regler för artificiell intelligens (AI), vanligen benämnd som "AI-förordningen", eller ”AI-act”.

Rådets pressmeddelande går att läsa här

Vad innebär AI-förordningen?

AI-förordningen syftar bl.a. till att reglera AI-system som tillhandahålls och används på EU:s inre marknad och säkerställa enskildas säkerhet och hälsa samt grundläggande rättigheter. Förordningen är också ett led i att trygga rättssäkerheten i fråga om AI-system samt underlätta investeringar och innovation inom AI.

I korthet kommer AI-förordningen att följa en metod där AI-system delas in i olika kategorier baserat på vilken risk de anses utgöra för enskildas säkerhet, hälsa och rättigheter. Ju högre risk, desto högre krav.

Förordningen kommer även att införa regler för AI-system/modeller för generella ändamål, s.k. general purpose AI systems (GPAI), inklusive sådana stora generativa AI-modeller som exempelvis ChatGPT utgör ett exempel på.

Ur ett tillsynsperspektiv inrättar AI-förordningen dessutom EU-organet AI Office som är underordnat Kommissionen och som bl.a. kommer att ansvara för att tillse att de mest avancerade AI-modellerna efterlever regelverket. AI Office kommer även att ha i uppdrag att ta fram olika standarder och främja en enhetlig tillämpning av reglerna i medlemsländerna.

När träder förordningen ikraft?

AI-förordningen träder i kraft 20 dagar efter det att den har offentliggjorts i EU:s officiella tidning, och offentliggörandet förväntas ske före utgången av maj 2024. AI-förordningen blir tillämplig två år efter det att den har trätt i kraft, med vissa undantag för specifika bestämmelser. Exempelvis kommer de i förordningen angivna förbuden kommer att vara tillämpliga redan efter sex månader, medan reglerna för GPAI blir tillämpliga efter 12 månader.

Vad blir sanktionerna?

AI-förordningen kommer även att innehålla regler om sanktioner för överträdelser. Storleken på de sanktionsavgifter som kan utdömas beror på vilken överträdelse mot förordningen som begåtts och kommer att sättas till det högre beloppet av (i) en procentandel (upp till 7 % beroende vilken bestämmelse som överträtts) av det felande bolagets (här räknas hela koncernen normalt sett in) globala årsomsättning under det föregående året och (ii) ett förutbestämt belopp (mellan 7,5 miljoner EUR och 35 miljoner EUR).

Har du frågor om AI-förordningen är du välkommen att höra av dig till oss.