Uppdrag

Vinge har biträtt Jernhusen i samband med att detaljplan för omfattande stadsutveckling norr om Göteborgs Centralstation vunnit laga kraft

Detaljplanen för området norr om Centralstationen antogs av kommunfullmäktige i Göteborg den 22 april 2021 och har därefter överklagats i flera steg. Mark- och miljööverdomstolen meddelade, som sista instans, dom den 30 april 2024. Domstolen fastställer detaljplanen och nu kan planerna för Göteborgsregionens nya city intill Centralstationen börja ta form.

Planområdet ligger mitt i regionens kärna och i ett av Göteborgs mest spännande utvecklingsområden; mellan Göteborgs Centralstation och uppgångarna till Västlänken (f.n. under byggnation). Detaljplanen medger en tät och hög bebyggelse som utöver stationsfunktioner kan användas för handel, kontor, service, hotell, bostäder, utbildning och vård. Detaljplanen omfattar byggnader i upp till 36 våningar, vilka bildar en grupp av högre byggnader med stark visuell effekt – en symbol för den växande staden och regionen.

Planområdet är helt integrerat i stationsområdet och målet är att bidra med innehåll för en blandad stad i den del av regionen där flest människor rör sig.  

Planerad bruttoarea för byggnationen i området är cirka 140 000 kvm. Exploatör är Jernhusen AB.

Vinge har varit legal rådgivare till Jernhusen under projektets gång samt varit ombud i processen i Mark- och miljööverdomstolen. Vinges team bestod i huvudsak av advokaterna Robert Deli och Hampus Wahlberg.

Läs mer om detaljplanen här: Pressmeddelande Jernhusen, Pressmeddelande Domstol.

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024