Pressmeddelande

Marknadskontroll – Vinge startar nytt verksamhetsområde

19 december 2022

Under 2021 och 2022 fick vi delvis ny lagstiftning som sätter ökat fokus på frågan om marknadskontroll. De nya reglerna kompletterar EU:s nya marknadskontrollförordning. Syftet med reglerna om marknadskontroll är att säkerställa hälsa, säkerhet och konsumentskydd för produkter på marknaden och att förhindra att konkurrensen på marknaden snedvrids. Med tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson som counsel startar Vinge nu ett nytt verksamhetsområde med syfte att tillhandahålla ledande expertis inom marknadskontroll.

Marknadskontroll innebär att ansvarig myndighet kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och kontrollerade på föreskrivet sätt. Området har fått ökat fokus i och med den nya kompletterande lagstiftningen som trädde i kraft i två lagstiftningspaket, ett i juli 2021 och ett i juli 2022:

”Marknadskontroll är aktuellt i och med den kompletterande lagstiftning som nyligen trätt i kraft. Den innebär bland annat enhetliga och effektiva befogenheter för kontrollerande myndigheter, inom både kontroll och sanktioner. Syftet med den nya lagen är att säkerställa att de produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad i ännu högre grad ska uppfylla gällande säkerhetskrav och motverka en osund konkurrens på marknaden. Att navigera i de marknadskontrollerande frågorna har nu blivit ännu viktigare.”,

beskriver Helena Rosén Andersson, counsel.

Ett stort antal produkter omfattas av regelverket där såväl tillverkare som importörer och återförsäljare kan bli föremål för kontroll. Den kontrollerande funktionen är i sin tur decentraliserad och uppdelad på ett stort antal myndigheter.

”Marknadskontroll är idag ett juridiskt komplicerat område, där tekniska frågor kopplade till produkten ofta blir aktuella. Genom vårt fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla juridiska frågor som aktualiseras, inklusive behövlig teknisk expertis.”,

fortsätter Helena Rosén Andersson.

Ärenden kan gälla försäljningsförbud, tillbakadragande av en produkt från marknaden eller återkallande av produkt från slutanvändare. De kan också gälla vite eller sanktionsavgifter. Kontrollerande myndigheter har inom ramen för kontrollen rättigheter att tillträda lokaler, mark eller transportmedel som företaget använder i sin verksamhet, samt att få hjälp av polisen för att genomföra kontrollen.

Vinge biträder såväl ekonomiska aktörer som myndigheter i samband med myndighetens ärendehantering, inklusive domstolsprocesser och platsbesök rörande marknadskontroll. Verksamhetsområdet leds av Johan Cederblad, delägare, samt Helena Rosén Andersson, counsel, tidigare justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen och särskild utredare i 2019 års marknadskontrollutredning. Helena anslöt till Vinge under 2022. Vinge förstärker härmed ett redan starkt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, med särskilt fokus på marknadskontroll.

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023