Nyhet

Vikten av fortsatt fokus på compliance i tider av turbulens

Ett stort antal företag och anställda kommer sannolikt att påverkas kraftigt av Covid-19 och dess följdeffekter. De nya utmaningar som uppstår i samband med krisen kommer bland annat att påverka företagens compliance-risker, vilka sannolikt kommer förändras, och i viss mån öka. I kristider är det viktigt att interna rutiner upprätthålls och att företag vidtar åtgärder för att effektivt förebygga en förändrad och eventuellt ökad riskexponering.

Det råder inga tvivel om att Covid-19 kommer att ha stor påverkan på de flesta företags verksamhet, och från ett compliance-perspektiv är det väsentligt att företag står rustade att möta de förändrade och eventuellt nya risker som uppstår i samband med krisen. Vår erfarenhet är att risken för oegentligheter, såsom bedrägeri, förskingring och mutbrott, ökar när personer befinner sig i ekonomiska eller andra svårigheter. Anställda som arbetar under press, och eventuellt i rädsla att förlora sina jobb, kan till exempel komma att ta genvägar för att möta av företaget uppställda prestationskrav. Samtidigt kan social distansering och reserestriktioner medföra att det blir svårare för företag att övervaka efterlevnaden av interna riktlinjer och tillämplig lag.

När länder och marknader så småningom börjar öppna upp för ökad affärsverksamhet är det vidare troligt att företag kommer att ha ett stort intresse av att snabbt få igång sin försäljning av varor och tjänster. Detta kan skapa incitament att kringgå processer och regelverk samt att vidta förhastade åtgärder för att så snabbt som möjligt återgå till ett tidigare normalläge. Covid-19 kommer dock sannolikt inte att vara effektivt som försvar för ett företag som brutit mot antikorruptionsregler och andra lagar, eller för en anställd som har varit inblandad i oegentligheter. Det är därför av stor vikt att företagets interna rutiner upprätthålls och att åtgärder vidtas för att effektivt kunna förebygga en förändrad, och eventuellt ökad, riskexponering.

Förebyggande åtgärder

Ett företag behöver ha kännedom om vilka risker som finns för att kunna implementera effektiva och relevanta förebyggande åtgärder och därmed kunna kontrollera och minska dessa risker. För att på bästa sätt skydda företaget och dess anställda bör man därför göra en bedömning av vilka eventuella nya compliance-risker som uppkommit i pandemins spår. Tidigare identifierade risker kan även behöva omvärderas för att möta en eventuellt ökad riskexponering då, till exempel, en risk snabbt kan utvecklas till en verklig incident när kontrollfunktioner inte fungerar som de ska. För att säkerställa att anställda och affärspartners står väl förberedda inför nya risker kan det exempelvis vara nödvändigt att erbjuda uppdaterade utbildningar som särskilt anpassats till de risker som identifierats som en följd av pandemin.

Företag bör dessutom påminna sina anställda och affärsrepresentanter om att de fortfarande ska agera i enlighet med befintliga rutiner, trots att vi befinner oss i en svår situation. Detta budskap bör komma från ledningen, för att understryka vikten av integritet och regelefterlevnad i hela organisationen.

Anställda och affärsrepresentanter bör uppmuntras att ställa frågor när de ställs inför svåra beslut eller osäkerhet vad gäller efterlevnaden av regelverken. En rapporteringskanal där anställda och affärspartners anonymt kan anmäla misstankar om oegentligheter kan ge företaget kunskap om, och möjlighet att agera på, eventuella oegentligheter innan agerandet riskerar att orsaka ytterligare skada för företaget.

Ansvar

Trots alla förändringar som Covid-19 har medfört, är ansvaret för hur affärsverksamheten bedrivs oförändrat. När oegentligheter begås inom ramen för ett företags verksamhet kan det leda till kännbara böter och förverkande av vinst, uteslutande från offentlig upphandling och negativ publicitet. Straffansvaret för berörda individer, så som anställda, företagsledning och styrelse, inkluderar böter och fängelse.

 

Kontakt

Tove Lövgren Frisk, Biträdande jurist
 
Mia Falk, Head of Corporate Crime & Compliance, Counsel
 
Lova Unge, Advokat