Nyhet

Uppdaterad reglering om korttidspermittering m.m.

Som vi berättande om i vårt förra nyhetsbrev har den nya tillfälliga lagen om korttidsstöd trätt i kraft och omfattar korttidsstöd för perioden december 2020 – juni 2021. Lagstiftningen innebär en del förändringar jämfört med hur stödet utformades för de tidigare perioderna under 2020, exempelvis kan arbetsgivare för perioden januari – april 2021 ansöka om stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden.

För perioderna december 2020 samt maj – juni 2021 är nivåerna dock desamma som för de tidigare perioderna under 2020, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. Den statliga subventioneringsgraden uppgår i sin tur till 50 procent för perioden maj – juni 2021. För december 2020, samt perioden januari – april 2021 uppgår den statliga subventioneringsgraden dock till 75 procent, vilket är samma nivå som stödet uppgick till under 2020. Dessutom behålls lönetaket om 44 000 kronor per månad.

Förlängningen kombineras därutöver med en striktare hantering av ansökan om godkännande för korttidstöd för att säkerställa att stöd enbart lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras. Exempelvis ska en arbetsgivare vid ansökan om nytt stöd kunna lämna underlag som styrker att de har allvarliga ekonomiska problem orsakade av omständigheter utanför deras egen kontroll. Ansökan om stöd för korttidsarbete för perioden december 2020 – juni 2021 öppnade den 29 mars 2021.

En annan nyhet är att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete retroaktivt från den 1 januari 2021 kan få ersättning för kostnader för kompetensutveckling av sina permitterade arbetstagare. Staten kommer att ersätta 60 procent av kostnaden för sådana kompetensinsatser. Ersättningens storlek skiljer sig dock mellan de olika stödperioderna och är begränsad till 10 000 kr per arbetstagare under förlängningsperioden. Ansökan om ersättning för kompetensinsatser öppnade den 29 mars 2021 och lämnas in samtidigt som arbetsgivaren ansöker om korttidsstöd.

Tillväxtverket har under den senaste tiden fått utstå en del kritik för sitt beslutfattande vid ansökningar om korttidspermittering. SVT:s Uppdrag granskning har granskat en mängd av de beslut som överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm. Reportaget som sändes i TV den 31 mars 2021 kritiserar myndigheten för att ha tillämpat lagens regler om jämförelsemånad fel och använt fel månad som referensmånad när de beslutat om vilka anställda som stöd kan lämnas för.  

Vi biträder för tillfället ett flertal klienter med överklagande av Tillväxtverkets beslut. Ni är välkomna att kontakta oss på Vinge för råd om överklagande av Tillväxtverkets beslut eller mer information om vad den uppdaterade regleringen om korttidspermittering innebär för just er verksamhet.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).