Nyhet

Uppdaterad reglering om korttidspermittering m.m.

Som vi berättande om i vårt förra nyhetsbrev har den nya tillfälliga lagen om korttidsstöd trätt i kraft och omfattar korttidsstöd för perioden december 2020 – juni 2021. Lagstiftningen innebär en del förändringar jämfört med hur stödet utformades för de tidigare perioderna under 2020, exempelvis kan arbetsgivare för perioden januari – april 2021 ansöka om stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden.

För perioderna december 2020 samt maj – juni 2021 är nivåerna dock desamma som för de tidigare perioderna under 2020, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. Den statliga subventioneringsgraden uppgår i sin tur till 50 procent för perioden maj – juni 2021. För december 2020, samt perioden januari – april 2021 uppgår den statliga subventioneringsgraden dock till 75 procent, vilket är samma nivå som stödet uppgick till under 2020. Dessutom behålls lönetaket om 44 000 kronor per månad.

Förlängningen kombineras därutöver med en striktare hantering av ansökan om godkännande för korttidstöd för att säkerställa att stöd enbart lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras. Exempelvis ska en arbetsgivare vid ansökan om nytt stöd kunna lämna underlag som styrker att de har allvarliga ekonomiska problem orsakade av omständigheter utanför deras egen kontroll. Ansökan om stöd för korttidsarbete för perioden december 2020 – juni 2021 öppnade den 29 mars 2021.

En annan nyhet är att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete retroaktivt från den 1 januari 2021 kan få ersättning för kostnader för kompetensutveckling av sina permitterade arbetstagare. Staten kommer att ersätta 60 procent av kostnaden för sådana kompetensinsatser. Ersättningens storlek skiljer sig dock mellan de olika stödperioderna och är begränsad till 10 000 kr per arbetstagare under förlängningsperioden. Ansökan om ersättning för kompetensinsatser öppnade den 29 mars 2021 och lämnas in samtidigt som arbetsgivaren ansöker om korttidsstöd.

Tillväxtverket har under den senaste tiden fått utstå en del kritik för sitt beslutfattande vid ansökningar om korttidspermittering. SVT:s Uppdrag granskning har granskat en mängd av de beslut som överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm. Reportaget som sändes i TV den 31 mars 2021 kritiserar myndigheten för att ha tillämpat lagens regler om jämförelsemånad fel och använt fel månad som referensmånad när de beslutat om vilka anställda som stöd kan lämnas för.  

Vi biträder för tillfället ett flertal klienter med överklagande av Tillväxtverkets beslut. Ni är välkomna att kontakta oss på Vinge för råd om överklagande av Tillväxtverkets beslut eller mer information om vad den uppdaterade regleringen om korttidspermittering innebär för just er verksamhet.

Relaterade nyheter

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.