Nyhet

Tema: Cyberbrott

22 juni 2022

Cyberbrotten ökar dramatiskt och slår hårt mot såväl privata som offentliga aktörer. Att bygga skydd och motståndskraft mot cyberbrott i olika former är idag ett viktigt fokus för alla typer av verksamheter.

Under Stockholms Handelskammares seminarium Cyberbrott – kriminalitet som berör hela näringslivet” delade Eva Fredriksson, delägare, IT & Telekom, och Mia Falk, Head of Corporate Crime & Compliance, med sig av sina främsta råd gällande de affärsjuridiska och straffrättsliga aspekterna av cyberbrott.

En färsk rapport från Stockholms Handelskammare visar att den totala kostnaden för skador orsakade av cyberangrepp mot svenska företag under föregående år uppgick till cirka 30 miljarder kronor. Hur bör man arbeta för att bättre rusta Sverige för kommande hot, och vilka lärdomar kan man dra från pågående åtgärder i näringslivet?

Som en av seminariets experter delade Mia Falk, Head of Corporate Crime and Compliance, ett antal råd från sin karriär som polis, internationell brottsutredare och från sin nuvarande roll i att förebygga och utreda brott och oegentligheter:

Det man som företag kan göra förebyggande för att vara så förberedd som möjligt för exempelvis Ransomware-attacker är att först och främst se över sitt tekniska skydd. En annan del av det förebyggande arbetet är att förstå vad man behöver göra reaktivt. Man behöver inse att risken finns så att man har en väl genomtänkt incidentsplan. Till exempel: ”Hur ska vi kommunicera om vi inte har tillgång till mejlen?” Om man blir utsatt för cyberbrott bör man kontakta polisen och i vissa fall även Säkerhetspolisen.

Har du frågor om cyberbrott, cybersäkerhet och förebyggande åtgärder? Kontakta Eva Fredriksson eller Mia Falk.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022