Nyhet Skydda din verksamhet i oroliga tider

20 mars 2020 Corona/Covid-19

Över hela världen har verksamheter inom ett stort antal branscher påverkats kraftigt negativt av utbrottet av coronaviruset. Det kommer troligen att ta långt tid innan de praktiska och finansiella konsekvenserna av det som nu händer avtar. Många företag kan därför väntas hamna i finansiella svårigheter. I tider som dessa behöver många företag balansera mellan att skydda sin fortsatta verksamhet och att bibehålla viktiga affärsrelationer för framtiden. Baserat på Vinges kunskaper och erfarenheter från tidigare finansiella kriser har vi här samlat ett antal åtgärder som man kan överväga i förhållande till befintliga leverantörer och kunder i syfte att skydda den egna verksamheten i denna finansiellt turbulenta tid.

Kunder med betalningssvårigheter

Ett större antal företag kan väntas få likviditetsproblem under den närmaste tiden. Som leverantör bör man säkerställa att få betalt för sina leveranser och i de fall det inte går - se över hur man kan säkra/stoppa tillgång till levererade varor. Beroende på omfattningen av kundens finansiella problem och eventuell avtalsreglering kan det finnas möjlighet att begära förskottsbetalning, alternativt att säkerhet ställs för fortsatta/nya leveranser. Detta i syfte att säkra betalning för leveranser. Om kunden riskerar att försättas i konkurs är det viktigt att sådana överenskommelser utformas med beaktande av konkurslagens regler om återvinning.

Om indikationer uppkommer om att en kund har betalningssvårigheter bör man även omgående se över möjligheten att stoppa leveranser som är på väg (s.k. stoppningsrätt), samt se över avtalsrättsliga möjligheter att återta produkter som levererats men inte betalats (finns det exempelvis återtagandeförbehåll, konsignationslager, kommissionärsförhållande?). Man bör även se över möjligheterna att säga upp eller omförhandla avtalet med kunden.

Egendom hos annan

Det är också av vikt att överväga om den egna verksamheten har verktyg, ritningar eller annan egendom hos andra företag som hamnat i, eller riskerar att hamna i, betalningssvårigheter och att då säkerställa att man har rätt att få tillbaka denna egendom (s.k. sakrättsligt skydd). Man bör i sådana fall informera företaget om vilken egendom som man anser tillhör den egna verksamheten och grunden därför. Det är också viktigt att se till att egendomen är uppmärkt, och att företaget meddelas att de inte får disponera över (såsom i att sälja, pantsätta m.m.) denna egendom. Därefter bör egendomen återtas om man har rätt till det. Vidare bör man överväga vilka avtalsrättsliga möjligheter som finns beträffande dessa frågor.

Leverantörer med betalningssvårigheter

För att den egna verksamheten ska kunna fortgå utan avbrott är det viktigt att erhålla nödvändiga leveranser och att inte betala för varor och tjänster som riskerar att inte kunna levereras. Om indikationer uppkommer att en leverantör har finansiella problem bör man i första hand kontakta leverantören för att säkra leveranser. Samtidigt bör man överväga att hålla inne betalning till dess att varan/tjänsten är levererad och endast betala mot fullgod leverans. Möjligheten till alternativa leverantörer bör undersökas och möjligheterna att säga upp eller omförhandla avtalet med leverantören bör ses över.

Rekonstruktion och konkurs

Om en avtalspart inleder (formell) rekonstruktion eller försätts i konkurs ändras spelreglerna helt. I en sådan situation behöver man, oavsett om man är kund eller leverantör, nogsamt överväga möjligheterna att innehålla alla vidare prestationer i förhållande till avtalsparten.

Sammanfattningsvis kan även till synes små åtgärder få stor effekt i dessa sammanhang, särskilt om de vidtas i rätt tid och på rätt sätt. Om man är proaktiv och bevakar sina rättigheter förbättras möjligheterna för verksamheten.

Kontakta gärna någon av oss om ni har frågor om ovanstående.

Morgan Hallén, delägare,  Göteborg

Anna Palmérus, Managing Partner/delägare, Göteborg

Albert Wållgren, delägare, Stockholm

Henrik Ossborn, delägare, Malmö

DAC 6 - EU:s direktiv gällande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

DAC 6 är ett EU direktiv som innebär att rådgivare åläggs en skyldighet att informera relevanta skattemyndigheter om kunders gränsöverskridande arrangemang. Syftet med informationsskyldigheten är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.
4 juni 2020 Corona/Covid-19

Vikten av fortsatt fokus på compliance i tider av turbulens

Ett stort antal företag och anställda kommer sannolikt att påverkas kraftigt av Covid-19 och dess följdeffekter. De nya utmaningar som uppstår i samband med krisen kommer bland annat att påverka företagens compliance-risker, vilka sannolikt kommer förändras, och i viss mån öka. I kristider är det viktigt att interna rutiner upprätthålls och att företag vidtar åtgärder för att effektivt förebygga en förändrad och eventuellt ökad riskexponering.
28 maj 2020 Corona/Covid-19

Hantering av immaterialrätt under tider av pandemi

Världen har nu vaknat upp till det faktum att rådande pandemi kommer att påverka oss en längre tid. Beräkningar pekar också mot att uppåt 80 procent av ett företags värde kan återfinnas i bolagets immateriella tillgångar. Att anta en aktiv roll i hanteringen och förvaltningen av företagets IP är därför en både gynnsam och avgörande strategi för verksamhetens fortsatta överlevnad.
25 maj 2020 Corona/Covid-19