Nyhet

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.

Ändringarna som träder i kraft redan den 2 och 21 februari 2022 innebär i korthet att

  1. Ett utländskt transportföretag ska kunna påföras en sanktionsavgift vid överträdelser av den karensperiod på fyra dagar som efter en ändring av EU:s godsförordning gäller vid cabotagetransporter. Karensperioden innebär att transportföretag inte får utföra cabotagetransporter med samma fordon i samma medlemsstat inom fyra dagar från det att den sista cabotagetransporten i den medlemsstaten har utförts. Dessutom kommer cabotagereglerna att gälla även vid en vägtransport som är en del av en kombinerad transport. Innebörden av detta är att maximalt totalt tre inrikestransporter får utföras i Sverige med det aktuella fordonet sedan det kommit in till Sverige och att dessa transporter ska utföras inom en frist på sju dagar. Vidare gäller att sådana bevis som gäller för cabotagetransporter ska kunna visas upp för de aktuella transporterna.

  2. Transportstyrelsen ska kontrollera att transportföretag följer kraven i EU:s kör- och vilotidsförordning att betala för förarens logi i samband med en normal veckovila och att organisera arbetet så att föraren regelbundet kan återvända hem.

  3. Särskilda bestämmelser om utstationering av förare inom vägtransportsektorn kommer att gälla för förare som utför vägtransporter och innebär bl.a. att en arbetsgivare ska lämna in en utstationeringsdeklaration till Arbetsmiljöverket innan en utstationering i Sverige åt ett utlandsetablerat transportföretag påbörjas. Om transportföretaget vid en vägkontroll inte kan visa upp en kopia av deklarationen kan företaget påföras en sanktionsavgift. Om det är fråga om en inrikestransport ska ett förskott för avgiften beslutas och fordonet ska hindras från fortsatt färd om förskottet inte betalas

  4. En beställare av en transport ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig om en utstationeringsdeklaration inte har lämnats in. En undersökningsplikt införs för den som beställer en inrikestransport direkt av ett transportföretag.

  5. Transportföretaget ska organisera sin fordonsparks verksamhet på ett sådant sätt att det säkerställs att fordon som företaget förfogar över och som används vid internationella transporter återvänder till etableringsmedlemsstaten senast inom åtta veckor efter avfärden.

Relaterade nyheter

Vinge inför Dude Diligence för ökad jämställdhet

Vinge är marknadsledare inom M&A bland Sveriges affärsjuridiska byråer. 2021 rådgav Vinge i 167 transaktioner till ett värde av 52 miljarder EUR. För att ge en bättre bild av jämställdheten i bolag inför uppköp, försäljningar och samgåenden kompletteras nu due diligence med Dude Diligence.
11 maj 2022 Hållbarhet/ESG

Louise Brorsson Salomon, Maria-Pia Hope och Christina Kokko utses till IFLR 2022 Women Leaders

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som Women Leaders 2022 av IFLR. Utnämningen lyfter ledare med “outstanding reputations within their markets” på en global arena.
4 april 2022 Hållbarhet/ESG

Ny vägledning om hållbarhetsavtal mellan konkurrenter

Europeiska kommissionen har den 1 mars publicerat ett utkast till nya riktlinjer om samarbete mellan konkurrerande företag, samt förslag till uppdaterade gruppundantag för specialiseringsavtal och avtal om forskning och utveckling. Till skillnad från de nu gällande riktlinjerna, som löper ut den 31 december 2022, innehåller det nya utkastet ett kapitel om så kallat hållbarhetsavtal.
1 april 2022 Hållbarhet/ESG