Nyhet

Regeringen presenterar nytt system för stöd vid korttidspermittering

Det nya coronaviruset covid-19s spridning har stora effekter på ekonomin i Sverige och globalt. Regeringen har med anledning av coronaviruset vidtagit en rad lagstiftningsåtgärder för att mildra effekterna av coronavirusets utbrott. Ett av förslagen handlar om ett system för korttidspermittering, s.k. korttidsarbete. I den här artikeln belyser vi de viktigaste delarna av förslaget.

Förutsättningar för att vara stödberättigad

Staten ska kunna ge stöd till arbetsgivare vid korttidspermittering. Med korttidspermittering menas att arbetstagare tillfälligt går ner i såväl arbetstid som lön. För att arbetsgivare ska vara stödberättigade förutsätts att de drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som beror på omvärldshändelser som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, exempelvis effekterna av coronaviruset. Arbetsgivaren förutsätts även vara långsiktigt konkurrenskraftig för att stöd ska kunna lämnas. Arbetsgivaren måste alltså visa att verksamheten normalt är lönsam och kan komma att bli lönsam även efter stödet. Detta kan styrkas genom att redogöra för historiska siffror samt redogörelser av bolagets tidigare hantering av ekonomiskt svåra tider. Av förslaget framgår även att arbetsgivare ska ha vidtagit tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Som exempel anges att personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritiska kan behövas sägas upp. Sådana arbetstagare avser exempelvis konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal.

Det är upp till arbetsgivaren att göra sannolikt att villkoren för stöd är uppfyllda. Innan preliminärt stöd kan utgå måste arbetsgivaren ansöka om godkännande från Tillväxtverket. Den inledande stödmånaden måste därefter inledas senast 45 dagar från och med att Tillväxtverket godkände ansökan, annars får stöd inte lämnas.

Förutsättningarna för att få stöd vid korttidspermittering varierar även beroende på om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal eller inte.

Arbetsgivare utan kollektivavtal

I de fall arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal måste skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagare om arbetstidsreducering upprättas. Därutöver ska minst 70 procent av arbetstagarna på en driftsenhet delta i den aktuella korttidspermitteringen. Detta avser samtliga arbetstagare på en driftsenhet och det är inte möjligt att dela upp arbetstagare i kategorier baserat på arbetsuppgifter. Eftersom det är fråga om ett avtal gäller inte 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (”MBL”), varför förhandling inte är aktuell.

Arbetsgivare med kollektivavtal

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal förutsätts att ett kollektivavtal om korttidspermittering har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation samt att ett lokalt kollektivavtal har upprättats där de närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidspermitteringen är fastställda.

Arbetstids- och löneminskning enligt fasta nivåer

Arbetstids- och löneminskningsnivåerna är fasta. Arbetstidsminskningen kan antingen vara på 20, 40 eller 60 procent. Löneminskningen ska vara 4 procent vid arbetstidsminskning på 20 procent, 6 procent vid arbetstidsminskning på 40 procent eller 7,5 procent vid arbetstidsminskning på 60 procent.

Stödperiodens längd och avstämning

Stödperioden är begränsad till sex kalendermånader och kan förlängas med ytterligare tre kalendermånader. Avstämning av preliminärt stöd som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket föreslås göras vid utgången av den tredje kalendermånaden från tidpunkten för stödperioden inleddes och därefter senast var tredje månad från den första avstämningstidpunkten. Anmälan om avstämning ska ha kommit in till Tillväxtverket inom två veckor från avstämningstidpunkten. Om arbetsgivaren inte ger in anmälan om avstämning i tid, blir arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna kommer träda i kraft den 7 april 2020 men tillämpas redan från 16 mars. Bestämmelserna kommer att gälla under 2020. Frågetecknen om detaljerna är många, och det är inte okomplicerat att erhålla stöd. Vi kommer att följa utvecklingen noga och återkomma med ytterligare information efterhand.

Löpande uppdateringar?

Vill du ha kommande utskick av Vinges arbetsrättsliga Coronabriefing med fokus på coronaviruset covid-19 samt vårt arbetsrättsliga nyhetsbrev Anställning & Förmåner? Anmäl dig här
Information om Vinges behandling av personuppgifter, se Vinges integritetspolicy.