Nyhet

Regeringen föreslår en justerad beräkning av bilförmån

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till att ändra schablonbeloppet som används vid beräkningen av bilförmån. Bakgrunden till förslaget är att regeringen vill att förmånsvärdet för bilförmån bättre ska spegla den faktiska kostnaden av att ha en privatägd bil.

I propositionen föreslås att förmånsvärdet för bilar värda under 650 000 kr vid nybilspris ska höjas (ca 10-35 procent beroende på nybilspris) medan förmånsvärdet för bilar värda mer än 650 000 kr ska sänkas (ca 2-10 procent beroende på nybilspris). I praktiken innebär ändringarna att arbetsgivaravgifterna för arbetsgivare vars anställda har tjänstebilar som kan användas för privat bruk, och vars värde understiger 650 000 kr vid nybilspris, ökar. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

HFD meddelar prövningstillstånd avseende jämförelsemånad vid korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, på begäran av Tillväxtverket, meddelat prövningstillstånd i fråga om jämförelsemånad vid korttidsarbete. Bakgrunden till ärendet i fråga är att ett bolag som startat upp runt den tid coronapandemin bröt ut nekades tillfälligt stöd vid korttidsarbete med anledning av att det inte fanns några utbetalda arbetsgivaravgifter under jämförelsemånaden i fråga.

Förlängda åtgärder med anledning av covid-19

Som vi tidigare rapporterat om i nyhetsbrevet har regeringen vidtagit diverse åtgärder för att minska coronapandemins negativa konsekvenser på arbetsmarknaden, bland annat har karensersättning till anställda införts och nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar.

Ändringar i LAS (Ds 2021:17) en reformerad arbetsrätt

Som vi tidigare har berättat om har stora delar av arbetsmarknadens parter träffat en principöverenskommelse om ändringar i arbetsrätten.