Nyhet

Regeringen föreslår att slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs

17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Regeringen har föreslagit att de tidigare tillfälliga reglerna om slopad karensdag och undantag från kravet på läkarintyg återinförs med anledning av den ökade spridningen av Covid-19. Dessutom har Folkhälsomyndigheten meddelat nya rekommendationer för arbetsplatser.

Regeringen har föreslagit att återinföra de tillfälliga reglerna om ersättning för karensdag. Förslaget innebär att arbetstagare återigen kommer att kunna ansöka om ersättning från Försäkringskassan för den första dagen av sjukfrånvaro. Därutöver har förslag lämnats om att läkarintyg inte längre ska kunna krävas av arbetsgivare för att anställda ska ha rätt till sjukersättning. Eftersom något beslut ännu inte fattas gäller dock fortfarande de nuvarande ordinarie reglerna.

Utöver det ovanstående kan noteras att Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya rekommendationer för arbetsgivare med anledning av den ökade smittspridningen. Sedan den 8 december rekommenderas arbetsgivare bland annat att:

  • Underlätta för sina anställda att vaccinera sig och informera om vikten av att stanna hemma när man har symptom;
  • Möjliggöra för anställda att hålla avstånd till varandra i samband med t.ex. möten, i fikarum och omklädningsrum;
  • Undvika större samlingar inomhus där många deltar; och
  • Möjliggöra för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

 

I tillägg till detta har regeringen meddelat att nya smittskyddsåtgärder kan komma att införas om smittspridningen ökar ytterligare. Arbetsgivare ska vidare ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt de tidigare meddelade tillvägagångssätten.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).