Nyhet

Nytt krav på tillstånd för spelprogramvara

4 april 2023 Corporate Commercial

Från och med den 1 juli 2023 krävs tillstånd för att hantera spelprogramvara enligt spellagen. Tillståndskravet gäller för alla aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller ändrar spelprogramvara som används vid onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap. spellagen. Sedan den 1 mars 2023 är det möjligt att ansöka om sådant tillstånd hos Spelinspektionen.

Bolag som utvecklar och tillhandahåller spelprogramvara är av central betydelse för spelindustrin. Många spelbolag är beroende av att erhålla innehåll från underleverantörer som spelbolaget sedan i sin tur tillhandahåller till marknaden. Det är heller inte ovanligt att underleverantörer sköter driften av själva spelverksamheten, så som hanteringen av transaktioner mellan spelare och spelbolag. Efter omregleringen av den svenska spelmarknaden 2019 har flera aktörer på marknaden efterfrågat en ökad reglering av underleverantörsmarknaden för att uppnå högre kanalisering till licensierad spelverksamhet.

Det huvudsakliga syftet med det nya tillståndskravet är att säkerställa att aktörer med tillstånd att hantera spelprogramvara (nedan kallad ’tillståndshavare’) inte samarbetar med aktörer som saknar licens att tillhandahålla spel på den svenska marknaden. En tillståndshavare kommer därför inte få tillverka, tillhandahålla, installera och/eller ändra spelprogramvara åt part som saknar licens enligt spellagen.

De nya reglerna innebär även att aktörer som har licens att tillhandahålla onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap. spellagen (nedan kallad ’licenshavare’), och som använder spelprogramvara som är tillverkad, tillhandahållen, installerad och/eller ändrad av en tredje part, är skyldigt att se till att en sådan tredje part är en tillståndshavare.

En licenshavare som själv tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller ändrar sin egen spelprogramvara är inte undantagen från tillståndskravet.

En grundläggande princip i spellagen är att det fulla ansvaret för att spelprogramvaran överensstämmer med gällande regler åvilar licenshavaren. Detta ansvarsförhållande ändras inte när licenshavaren överlåter hela eller delar av driften eller marknadsföringen av ett spel till tredje part.  Som en följd av detta anger de nya reglerna att licenshavare kommer att vara fortsatt ansvarigt gentemot konsumenter och tillsynsmyndigheten för hela verksamheten, även om del av driften överlåtits eller upplåtits åt annan. Detta betyder att det även fortsättningsvis kommer vara licenshavaren som ansvarar för att spelprogramvara och liknande genomgått erforderlig certifieringsprocess och att programvaran uppfyller gällande krav.

Med begreppet spelprogramvara avses sådan programvara som är designad för att särskilt användas vid licenspliktigt spel om pengar. Spelprogramvara som genom den nya regleringen kräver tillstånd kan exempelvis innefatta följande typer av programvara:

  • Streaminglösningar för virtuella spelhändelser, såsom livekasino
  • Kontrollprogram för virtuella spelhändelser
  • Programvara för vadslagning och matchning av vad
  • Likviditetsprogram
  • Slumptalsgeneratorer som används i samband med virtuella spel
  • Programvara med speluppgifter som visar detaljerade resultat i spel eller som används som grund för bonusberäkningar
  • Programvara som accepterar och registrerar speltransaktioner, avgör resultatet eller beräknar och tilldelar vinster till kundens konto

 

Ovanstående exempel på spelprogramvara kan finnas i spelprodukter som datorsimulerat automatspel (slots), streaminglösningar och liknande för onlinebaserat livekasino, plattformar för onlinepoker eller sportböcker för vadhållning. De nya reglerna gäller dock inte sådan programvara som är allmänt utvecklad för tillhörande aktiviteter, såsom resultatanalys, marknadsföring, kundhantering och förvaltning eller delar av licenshavarens allmänna IT-struktur eller affärsapplikationer.

 

För att erhålla tillstånd för spelprogramvara måste vissa grundläggande krav i spellagen vara uppfyllda. Tillstånd får endast ges till den som:

  • bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten, samt
  • kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten.

 

Därutöver får tillstånd inte ges till den som är i konkurs, är under 18 år eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Tillståndshavare som saknar bosättning eller etablering i ett land inom EES måste utse en fysisk representant som är bosatt i Sverige.

Spelinspektionen kommer att avgöra tillståndstiden i varje enskilt fall och tillstånd kommer att ges för högst fem år åt gången. Ansökningsavgiften för tillståndet är 120 000 kronor. För att täcka tillsynskostnaderna kommer Spelinspektionen därutöver att ta ut en årlig tillsynsavgift. Nivån på avgiften är ännu inte fastställd.

Precis som för licenshavare och betaltjänstleverantörer kan Spelinspektionen besluta om varning eller anmärkning mot en tillståndshavare och ålägga en sanktionsavgift vid överträdelser av reglerna. Sanktionsavgiften kommer att vara proportionell mot verksamhetens omsättning och uppgå till lägst 5 000 kronor och högst tio procent av tillståndshavarens omsättning under det närmast föregående räkenskapsåret. Om överträdelsen anses ursäktlig eller ringa, eller om det annars anses oskäligt att ta ut en avgift, kan Spelinspektionen helt eller delvis avstå från att ta ut sanktionsavgiften.

Har du frågor om det nya regelverket är du varmt välkommen att kontakta Malin Ohlin, Martin Boström eller Mario Saad.