Nyhet

Nyheter inom försäkring – året som gått

15 februari 2023 Försäkring

I Vinges nyhetsbrev för försäkring sammanfattar vi ett urval av de mest betydelsefulla förslagen och besluten om förändringar av försäkringsmarknadens reglering som lagts fram eller fattats under 2022.

Nyhetsbrevet finns tillgängligt som pdf för nedladdning här: Nyhetsbrev inom försäkring feb 2022/2023

 

Ett axplock från nyhetsbrevet

Brexit

Storbritannien planerar att införa mjukare Solvens 2-regler Den brittiska regeringen planerar att ändra de inhemska reglerna genom vilka Solvens 2 implementerats så att de blir mer anpassade för de lokala behoven och betydligt mindre betungande för försäkringsbranschen. Vidare förväntas solvensreformen frigöra omfattande kapital för infrastrukturinvesteringar. Den 28 april 2022 publicerade HM Treasury ett Consultation Paper och i november, efter att ha inhämtat synpunkter från PRA, ett Consultation Response. Reformen antas kunna genomföras i slutet av 2024 eller under 2025.

Läs mer: HM Treasury tillkännager det slutliga reform paketet efter översynen av Solvens II Översyn av Solvens II: Samråd - Svar

DORA

Förordningen om digital operativ motståndskraft Förordningen (2022/2554) om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn, DORA, är ett omfattande nytt EU-regelverk som syftar till att stärka stabiliteten på EU:s f inansmarknad genom att stärka motståndskraften mot cyberattacker. Den 6 februari 2023 anordnade ESA-myndigheterna ett öppet möte om DORA.

Läs mer: DOA Joint ESAs public event on DORA – Technical discussion

Ikraftträdande: DORA träder i kraft den 16 januari 2023, men med tillämpning från den 17 januari 2025.

 

Flytträtt

En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar Den 18 maj 2022 godkände riksdagen regeringens proposition En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (prop. 2021/22:74). Riksdagens beslut innebär att den lagstadgade rätten till återköp och flytt ska gälla oavsett när ett fond- och depåförsäkringsavtal har ingåtts. Det innebär vidare att bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar ska tillämpas även i fråga om sådana försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 juli 2007.

Läs mer: Proposition - En utvidgad rätt till återköp och f lytt av fond- och depåförsäkringar

Ikraftträdande: Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022

 

Nyhetsbrevet finns tillgängligt som pdf för nedladdning här: Nyhetsbrev inom försäkring feb 2022/2023