Nyhet

Nya regler om statsstöd

31 maj 2013

Ny lag om tillämpningen av EU:s statsstödsregler träder i kraft per den 1 juli. Den nya svenska lagen reglerar stödgivares och stödmottagares skyldigheter när olagligt statsstöd har betalats ut.

Främst förtydligas gällande EU-rättslig praxis, men det tillförs även nya bestämmelser som reglerar bl.a. hur återkrav av olagligt stöd ska gå till i Sverige.

Samtidigt har EU-kommissionen lagt fram ett förslag till modernisering av de regler som gäller för deras hantering av statsstödsärenden. Det förslaget planeras bli verklighet efter sommaren. 

Förutom de rent praktiska krav som ställs framförallt på stödgivare, innebär de nya regelverken även att statsstödsreglerna kommer i fokus på ett sätt som inte varit fallet tidigare. Det är därför extra viktigt för alla verksamheter att se över sin eventuella exponering för olagligt stöd. Detta gäller inte minst i samband med företagsöverlåtelser. 

De nya reglerna
De praktiska effekterna av reglerna är bland annat att:

  • Stödgivare måste underrätta regeringen om införande och förändring av stödåtgärder och de är skyldiga att väcka talan vid tingsrätt om återkrav av olagligt stöd.  
  • Det blir svårare för stödmottagare att i praktiken undvika återbetalning av olagligt stöd eftersom den nya lagen klargör att återbetalningsskyldigheten i princip inte kan frångås, inte ens när bindande civilrättsliga avtal ingåtts. Det har heller ingen betydelse om stödet mottagits i god tro.  
  • Tredje parter påverkas också direkt av reglerna eftersom såväl den svenska regeringen som EU-kommissionen ges rätt att kräva in upplysningar direkt från företag, oavsett om de misstänks vara stödmottagare eller konkurrenter till stödmottagare. 

Många påverkas
Reglerna påverkar många verksamheter, exempelvis statliga och kommunala bolag/riskkapitalfonder som ger eller gett stöd, företag som mottar eller mottagit olagligt stöd samt företag som överväger att förvärva eller sälja ett sådant företag. Reglerna är också av intresse för de som menar att en konkurrent fått olagligt stöd. 

Vad kan Vinge hjälpa till med?
Vinges arbetsgrupp EU, Competition & Regulatory bistår klienter med samtliga aspekter av statsstödsreglernas tillämpning, t.ex. vid förhandsanmälan av statsstöd till EU-kommissionen, vid EU-kommissionens utredningar av misstänkt olagligt stöd liksom vid inlämnande av klagomål till EU-kommissionen om utgivande av sådant statsstöd till förmån för konkurrenter. Vi bistår även klienter med statsstödsbedömningar vid företagsöverlåtelser.

Här kan du läsa mer och hitta kontaktuppgifter om du har frågor om den nya lagen eller om statsstödsreglerna generellt. (pdf)