Nyhet

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller sedan år 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda känslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Den 1 december 2021 introducerades flera nya regler i lagen.

Varje arbetsgivare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet behöver vidta flera åtgärder inom sitt säkerhetsskyddsarbete i förhållande till anställda inom verksamheten. Bland annat finns krav på att före och under anställningen genomföra säkerhetsintervjuer och brottsregisterkontroller. Det gäller även att som arbetsgivare ha god kunskap om de arbetsrättsliga frågor som kan uppstå om en anställd inte bedöms lämplig ur ett säkerhetsskyddsperspektiv och därmed inte längre kan utföra de arbetsuppgifter hen är anställd för.

Nyheterna i lagstiftningen från den 1 december 2021 är bland annat att företag nu har en skyldighet att anmäla att man bedriver säkerhetskänslig verksamhet till relevant tillsynsmyndighet. Vilken myndighet som är tillsynsmyndighet beror på vilken bransch företaget i fråga tillhör. Lagändringen innebär även att företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet som utgångspunkt ska utse säkerhetsskyddschefer som ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet. Ytterligare en nyhet är att verksamhetsutövare oftare ska ingå säkerhets­skydds­avtal i situationer där det finns risk för att en annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig information. Slutligen har tillsynsmyndigheterna fått utökade undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta om sanktionsavgift för företag som inte följer säkerhetsskyddsreglerna.

Relaterade nyheter

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter