Nyhet

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller sedan år 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda känslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Den 1 december 2021 introducerades flera nya regler i lagen.

Varje arbetsgivare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet behöver vidta flera åtgärder inom sitt säkerhetsskyddsarbete i förhållande till anställda inom verksamheten. Bland annat finns krav på att före och under anställningen genomföra säkerhetsintervjuer och brottsregisterkontroller. Det gäller även att som arbetsgivare ha god kunskap om de arbetsrättsliga frågor som kan uppstå om en anställd inte bedöms lämplig ur ett säkerhetsskyddsperspektiv och därmed inte längre kan utföra de arbetsuppgifter hen är anställd för.

Nyheterna i lagstiftningen från den 1 december 2021 är bland annat att företag nu har en skyldighet att anmäla att man bedriver säkerhetskänslig verksamhet till relevant tillsynsmyndighet. Vilken myndighet som är tillsynsmyndighet beror på vilken bransch företaget i fråga tillhör. Lagändringen innebär även att företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet som utgångspunkt ska utse säkerhetsskyddschefer som ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet. Ytterligare en nyhet är att verksamhetsutövare oftare ska ingå säkerhets­skydds­avtal i situationer där det finns risk för att en annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig information. Slutligen har tillsynsmyndigheterna fått utökade undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta om sanktionsavgift för företag som inte följer säkerhetsskyddsreglerna.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).