Nyhet

Nya konkurrensregler för leverans- och inköpsavtal samt distributionsavtal

1 juni 2022

Idag träder EU:s nya gruppundantag för vertikala avtal i kraft. Det har både ett snävare och ett bredare tillämpningsområde jämfört med det föregående gruppundantaget, som gällt sedan 2010. Europeiska kommissionen har också antagit nya riktlinjer som ger vägledning för tillämpningen av det nya gruppundantaget och bedömningen av avtal som inte omfattas av det.

Mot bakgrund av förändringarna rekommenderar vi en översyn av befintliga leverans- och inköpsavtal, distributionsavtal och andra vertikala avtal.

Det nya gruppundantaget finner du här

De nya riktlinjerna finner du här. 

Kontakta gärna Johan Karlsson, Marcus Glader, Anna Palmérus, Pär Remnelid, Trine Osen Bergqvist eller någon annan av våra experter på EU- och konkurrensrätt om du har frågor om det nya regelverket.

 

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022