Nyhet

Nya gruppundantaget för leverans- och distributionsavtal

15 november 2022

Den 1 juni 2022 trädde ett nytt EU-gruppundantag för vertikala avtal i kraft. Europeiska kommissionen har också antagit nya riktlinjer som ger vägledning för tillämpningen av gruppundantaget och bedömningen av avtal som inte omfattas av det. Ett motsvarande svenskt gruppundantag förväntas träda i kraft 1 januari 2023. Vi sammanfattar här praktiskt viktiga aspekter av det nya gruppundantaget som i flera avseenden skiljer sig från det föregående.

Bakgrund

Det nya EU-gruppundantaget för vertikala avtal och samordnade förfaranden. Kommissionens nya riktlinjer för vertikala begränsningar offentliggjordes den 10 maj i år. Det nya regelverket har föregåtts av en ingående utvärdering och ett omfattande samråd som inleddes redan 2018.

Det nya gruppundantaget ger ett automatiskt skydd för avtal som omfattas av dess tillämpningsområde och uppfyller villkoren för undantag. Det har i vissa avseenden ett snävare tillämpningsområde och i andra avseenden ett bredare tillämpningsområde jämfört med det föregående gruppundantaget. Det snävare och mer restriktiva tillämpningsområdet innebär att befintliga avtal behöver ses över och kanske omförhandlas och anpassas för att vara fortsatt skyddade av gruppundantag. Det bredare och mer tillåtande tillämpningsområdet innebär att avtal och skyldigheter som tidigare inte var möjliga nu kan omfattas av gruppundantag.

Det nya gruppundantaget har i stort sett samma struktur som det tidigare undantaget och innehåller elva artiklar.

Här belyser vi de viktigaste delarna av det nya gruppundantaget, som på flera sätt skiljer sig från det tidigare.

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022