Nyhet

Ny statlig utredning presenterad – ändringar i diskrimineringslagen på gång?

I början av december 2021 presenterades utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. I utredningen lämnas flera förslag på ändringar i diskrimineringslagen. Utredningen är nu ute på lagrådsremiss. Därefter kan regeringen välja att lägga fram en proposition där förändringar i diskrimineringsskyddet föreslås, vilket skulle kunna leda till lagändringar under år 2022.

Utredaren har bland annat tagit ställning till om det behövs åtgärder för att stärka det svenska skyddet mot diskriminering i de fall där det saknas en identifierbar person som lidit skada. Idag förutsätter diskriminerings­lagen att diskrimineringsförbudet har överträtts i förhållande till åtminstone en enskild individ, annars kan inte någon diskrimineringsersättning dömas ut. Detta har Sverige kritiserats för. EU-domstolen har nämligen konstaterat att en arbetsgivare som offentligt säger att denne inte vill anställa personer med exempelvis ett visst etniskt ursprung gör sig skyldig till diskriminering, oavsett om någon person med sådant etniskt ursprung har sökt eller avser söka arbete hos arbetsgivaren.

Utredaren föreslår att det ska vara otillåtet för personer som har en ledande ställning i en organisation att sprida uttalanden eller meddelanden som uttrycker missaktning som har samband med en diskriminerings­grund gentemot en person eller en grupp. Vid överträdelse av detta förbud ska vite kunna dömas ut.

Utredaren har även haft uppdraget att överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot gentemot anställda, och med anställda jämställda personer, behöver utvidgas när det kommer till handlingar som utförs av tredje man, exempelvis kunder, gäster eller brukare. I denna del föreslår utredaren att regeringen ska ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att utarbeta föreskrifter rörande trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man som tydligare belyser vilket skydd anställda har rätt till.

Regeringen har beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarfunktioner

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen ställer krav på verksamheter och myndigheter att inrätta och hantera så kallade interna respektive externa rapporteringskanaler.

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller sedan år 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda känslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Den 1 december 2021 introducerades flera nya regler i lagen.

Krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Sedan den första december kan anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kräva att deltagare uppvisar vaccinationsbevis.
17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter