Nyhet

Ny lag om elektronisk kommunikation

3 juni 2022

Den 3 juni 2022 träder den nya lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Samma dag träder även den nya förordningen om elektronisk kommunikation och ett antal föreskrifter från Post- och telestyrelsen i kraft. Den 1 augusti förväntas också ytterligare föreskrifter från Post- och telestyrelsen om säkerhet i nät och tjänster börja gälla.

Det nya regelverket syftar till att genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv (2018/1972) av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) (”Koden”), och innehåller ett antal nyheter och förändringar.

Bland annat omfattas nu så kallade nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster av lagen. Dessa typer av tjänster möjliggör kommunikation mellan personer utan användning av nummer, såsom e-posttjänster, ip-telefoni och gruppchattar. 

Det införs även nya och detaljerade regler kring den information som ska lämnas till slutanvändare innan de ingår avtal.

Slutligen ges Post- och telestyrelsen befogenhet att besluta om sanktionsavgift vid vissa typer av överträdelser. En sanktionsavgift ska bestämmas till lägst 5 000 kr och högst 10 miljoner kr.

Koden skulle senast ha varit genomförd i alla EU medlemsstater den 21 december 2020. I april 2022 väckte den Europeiska kommissionen talan i EU-domstolen mot bland annat Sverige för bristande implementering av Koden.

Kontakta gärna Carl Johan af Petersens, Sebastian Örndahl, Victoria Fredén, eller Alva Chambert om du har frågor om det nya regelverket.

 

Här finner du den nya lagen om elektronisk kommunikation.

Här finner du den nya förordningen om elektronisk kommunikation.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022