Nyhet

Ny lag om elektronisk kommunikation

Den 3 juni 2022 träder den nya lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Samma dag träder även den nya förordningen om elektronisk kommunikation och ett antal föreskrifter från Post- och telestyrelsen i kraft. Den 1 augusti förväntas också ytterligare föreskrifter från Post- och telestyrelsen om säkerhet i nät och tjänster börja gälla.

Det nya regelverket syftar till att genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv (2018/1972) av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) (”Koden”), och innehåller ett antal nyheter och förändringar.

Bland annat omfattas nu så kallade nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster av lagen. Dessa typer av tjänster möjliggör kommunikation mellan personer utan användning av nummer, såsom e-posttjänster, ip-telefoni och gruppchattar. 

Det införs även nya och detaljerade regler kring den information som ska lämnas till slutanvändare innan de ingår avtal.

Slutligen ges Post- och telestyrelsen befogenhet att besluta om sanktionsavgift vid vissa typer av överträdelser. En sanktionsavgift ska bestämmas till lägst 5 000 kr och högst 10 miljoner kr.

Koden skulle senast ha varit genomförd i alla EU medlemsstater den 21 december 2020. I april 2022 väckte den Europeiska kommissionen talan i EU-domstolen mot bland annat Sverige för bristande implementering av Koden.

Kontakta gärna Carl Johan af Petersens, Sebastian Örndahl, Victoria Fredén, eller Alva Chambert om du har frågor om det nya regelverket.

 

Här finner du den nya lagen om elektronisk kommunikation.

Här finner du den nya förordningen om elektronisk kommunikation.