Nyhet

Ny kartläggning av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin

Arbetsmiljön har förändrats för många arbetstagare under pandemin, till stor del på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendation att arbetsgivare i så stor utsträckning som möjligt ska se till att arbetstagare kan arbeta hemifrån.

Att arbeta hemifrån har i sin tur inneburit drastiska förändringar av den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön, och medfört nya utmaningar för arbetslivet. Med anledning av dessa arbetsmiljömässiga omställningar fick Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera förutsättningar för hemarbete under pandemin.

Enligt kartläggningen har cirka 30–40 procent av landets arbetstagare övergått till att arbeta hemifrån. Vidare anges att förutsättningarna för arbetsmiljön förändrats, dels genom en påtaglig individualisering av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Dels genom en tydlig digitalisering av arbetsmiljön. Exempelvis påverkas varje arbetstagares arbetsmiljö av sociala faktorer såsom bostads- och familjeförhållanden samt tekniska möjligheter i hemmet. Därutöver villkoras den ”nya” arbetsmiljön av både arbetstagarens och arbetsgivarens förmåga att hantera digitala gränssnitt och de digitala verktygens funktionalitet.

Kartläggningen framhäver att övergången till att arbeta hemifrån inneburit en förbättrad arbetsmiljö ur vissa aspekter, men också att den snabba och oplanerade övergången till hemarbete lett till att nya arbetsmiljörisker uppstått, samt att tidigare kända arbetsmiljörisker förvärrats. Fördelar som beskrivs, å ena sidan, är framförallt större flexibilitet i hur arbete och fritid kan kombineras, men även ökade koncentrationsmöjligheter och mindre stress av att inte behöva pendla till arbetsplatsen. Det framhävs även att många arbetstagare är positiva till hemarbete och att övergången, generellt sett, fungerat väl trots omständigheterna.

Nackdelar som beskrivs, å andra sidan, är flera rapporter om ergonomiska problem och social isolering, vilka utgör två av sex arbetsmiljörisker som kartläggningen identifierar. Ytterligare arbetsmiljörisker som identifieras är förekomsten av tekniska brister, förändrande förutsättningar för en tillitsfull relation mellan chef och arbetstagare, förändrade arbetsformer samt den mer oklara gränsen mellan arbete och fritid.

Mot bakgrund av kartläggningens resultat föreslår Myndigheten för arbetsmiljökunskap en rad kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Dessa åtgärder och rapporten i sin helhet finns att läsas här.

Nedan följer Vinges tips till arbetsgivare som har anställda som arbetar hemifrån:

  1. Analysera vilka risker för ohälsa och olycksfall som er specifika verksamhet i kombination till hemarbete medför och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska dessa risker. Samverka med arbetstagarna.
  2. Försök få en bild av hur era anställdas arbetsdag ser ut hemifrån för att förstå om det skiljer sig från när den anställde arbetar från arbetsplatsen. Är dessa förändringar bra eller dåliga?
  3. Som arbetsgivare har ni fortfarande det yttersta ansvaret för att era arbetstagare arbetar i en sund och säker arbetsmiljö. Fråga därför en extra gång om den anställdes förutsättningar för hemmaarbete och hur den anställde tycker det fungerar i praktiken.
  4. Fundera på vilka särskilda behov ni har i verksamheten och hos era arbetstagare (möteskultur, sociala aktiviteter, ledarskapsfrågor etc.)
  5. Försök i den mån det går att lyfta luren istället för att maila. Social interaktion är lättare över telefon än över mail!
  6. Det kan verka stelt, men boka upp sociala aktiviteter digitalt eller utomhus på behörigt avstånd – det blir oftast ett skönt avbrott från arbetet. Teamkänsla är väl så viktigt under en pandemi.