Nyhet

Ny arbetsmiljöstrategi från regeringen har kommit

I november förra året träffade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark arbetsmarknadens parter i ett digitalt möte för att bland annat diskutera regeringens nya arbetsmiljöstrategi som just nu tas fram. Regeringens strategi för arbetsmiljöpolitiken pekar ut en riktning för det arbetsmiljöarbete som ska bedrivas i Sverige. Strategin påverkar därför myndigheters, arbetsmarknadens parters och enskilda bolags arbete med arbetsmiljöfrågor.

Strategin får även betydelse för vilken forskning som ska bedrivas och resursfördelningen inom arbetsmiljöområdet. Den nya strategin trädde i kraft i år och gäller till och med år 2025. Det övergripande målet för arbetsmiljöstrategin är goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män samt regeringens mål om en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, som motverkar att människor utestängs från arbetet, som tar hänsyn till människors olika förutsättningar och som bidrar till utveckling av både individer och verksamheter Strategin innehåller fyra delmål:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv;
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande;
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet; och
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för dessa prioriterade områden.

Vi på Vinge arbetar dagligen med dessa frågor. Vi vill uppmana er att bedriva ett aktivt förebyggande arbete för att förhindra onödiga olyckor på era arbetsplatser.